Навигација

С-25 - Урбана социологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивУрбана социологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-25обавезан42П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  уписан четврти семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
  Циљеви изучавања предмета
  У предмету се анализира однос друштва и урбаног раста и развоја. Проучавају се аспекти модерног концепта града у односу на потребе и вриједности савременог друштва, а што се доводи и везу са квалитетом живота у урбаним срединама. Урбана социологија анализира различите теоријске приступе у предмету свог пручавања, а акценат стављја на савремене урбане теме као што су: урбанизација, постсоцијалистичка трансформација, капиталистички градови, просторна сегрегација, џентрификација, урбани простор, стамбена политика урбаног развоја, улога и положај појединаца у модерном граду итд.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће бити оспособљени да самостално увиђају савремене процесе у граду који се односе на просторно ширење, квалитет живота у граду као и улогу те положај човјека у урбаној средини. Такође, студенти ће бити обучени да самостално анализирају и увиђају процесе постсоцијалистичке трансформације, као и да аналитички и критички приступе проблему урбане сегрегације, урбане обнове итд. Теоријски увид из овог предмата омогућује студентима да кроз призму актера у креирању урбаног простора процијене значај и позицију истих кроз призму утицаја и моћи, што ће их оспособити за изградњу властитих ставова и позиционирања у урбаном реалитету.
  Садржај предмета
  1. Упознавање студената са предметом и предиспитним обавезама 2. Урбана социологија-Чикашка школа 3. Историјски развој градова 4. Карактеристике социјалистичких градова-квалитет живота у урбаном средини, стамбена политика и проблем подурбанизованости 5. Концепти права на град и урбане револуције- А. Лефевр и Д. Харви 6. Карактеристике капиталистичких урбаних средина- просторни концепти развоја градова 7. Актери у креирању урбаног простора- М. Басан (први колоквијум) 8. Узрупације јавних простора и измјене концепта јавности 9. Урбана сегрегација- просторна дистрибуција социјалних разлика 10. Процеси џентрификације насупрот процеса гетозације 11. Урбани простор као медиј моћи и контроле 12. Приватизовани и полуприватизовани контролисани простори. 13. Глобали градови- С. Сасен 14. Друштвени аспекти и консеквенце високе стамбене и послове градње (други колоквијум) 15. Будућност градова
  Методе извођења наставе
  Користе се вербалне методе и то монолошка, дијалишка и метода разговора. током колоквијума користи се писана метода.
  Литература
  1. Пушић, Љ. (2015). Град друштво, простор. Београд: Завод за уџбенике.
  2. Петровић, М. (2009). Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања. Београд: Институт за социолошка истраживања.
  3. Вујовић, С. Петровић, М. (2005). Урбана социологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  4. А. Мирков. (2017), Социјанла одрживост града: изазови неолибералне бурбане политике, Чигоја штампа
  5. Петовар, К. (2003). Наши градови између државе и грађанина. Београд: Географски факултет.
  Облици провере знања и оцењивање
  Студенти у току семестра имају два колоквијума (по 20 бодова) и имају обавезу да презентују семинарски рад или реферат по заданој или самостално одабраној теми (5 бодова). За присуство настави и вјежбама остварују максимално 5 бодова. Усмени дио испита се изводи у раније дефинисаним терминима испитних рокова
  Посебна назнака
  нема