Навигација

С-52 - Социологија менаџмента

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија менаџмента
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-52обавезан8П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Елементарна знања из Социологије рада
Циљеви изучавања предмета
Курс покрива области теорија организације и менаџмента, понашање појединаца и група у организацијама, унутаргрупне и међугрупне процесе (комуникација, расподјела моћи, доношење одлука, формирање радних група и тимова, управљање конфликтима у организацији), појам личности као комплексне цјелине, перцепцију, социјално учење, процесе мотивисања и вођења чланова организације, организационе промјене, савремене трендове у промјени структура и стратегија организација.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће овладати основним теоријским и практичним знањима из области управљања организацијама, упознаће се са пословима и задацима које обављају професионални управљачи (менаџери). Такође, упознаће се са основним процесима који се одвијају у организацијама, без којих организације не само да не могу да обављају своју друштвену улогу, него не могу ни да опстану на дужи рок. Нагласак ће бити на изучавању понашања појединаца и група у организацијама, као и најважнијим концептима које менаџери користе у управљању понашањем људи у организацијама. Важно је нагласити да су фундаментална знања из области менаџмента и организације примјењива у свим врстама организација, па су у том погледу релевантна за социолошку науку.
Садржај предмета
1. Упознавање са наставним планом и програмом; структура организације као научне области; дефинисање појма и научне области О.П.; истраживачке методе; значај ОП у савременом менаџменту и проблеми у конституисању дисциплине 2. Теорије организације и практични подстицаји студијама ОП 3. Човјек и организација; Личност (појам, типови, црте); социјализација и учење; Перцепција у организацији 4. ставови према раду; задовољство послом; посвећеност организацији; мотивација; мотив за постигнућем и економски развитак 5. Вођство и теорије вођства 6. Групе у организацијама; групна динамика; конформизам; групно долучивање; тимови и тимски рад 7. провјера знања 8. комуникација у организацијама; конфликти; управљање конфликтима 9. моћ у организацији; политички процеси у организацијама 10. организациона култура; национална и организациона култура 11. доношење одлука у организацијама 12. Организационе промјене - врсте, модели, узроци 13. савремени трендови у промјени структура и стратегија организација - презентација и разговор о новим истраживањима представљеним на ЕМОТ (M. Mayer, R. Whittington, R. Whitley, R. Hollingsworth, G. Winch) 14. провјера знања 15. припрема за испит
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. У склопу сваке наставне јединице ће се анализирати студије случаја и семинарски радови. Од студената се очекује да активно учествују у настави, да критички промишљају наставне садржаје и учествују у расправама на одређену тему.
Литература
  1. Петковић Мирјана, Јанићијевић Небојша, Богићевић Биљана 2002 Организација - теорије, дизајн, понашање, промене, Економски факултет Универзитета у Београду
  2. Greenberg Jerald, Baron Robert 1998. Ponašanje u organizacijama, Beograd: Želnid
  3. Рот Никола 2003. Основи социјалне психологије, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (репринт), стр. 82-110, 186-204, 230-238, 254-260, 314-323.
  4. Мојић Душан 2003. Стилови вођства менаџера у Србији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факулета у Београду
  5. Дракер Питер 2003. Мој поглед на менаџмент, Нови Сад: Адизес
Облици провере знања и оцењивање
Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присутност 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (семинарски радови студената улазе у завршну оцјену и бодују се 0-10 бодова)