Навигација

СР-50 - Вјештине и технике социјалног рада у заједници

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивВјештине и технике социјалног рада у заједници
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР-50обавезан7П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Положен предмет Сцијални рад у заједнициПологање испита
Циљеви изучавања предмета
Предмет је усмерен ка овладавању основним вјештинама и техникама социјалног рада у заједници на нивоу заснивања и пружања услуга, управљања социјалним службама и у непосредном раду са корисницима. Транзициони процеси реструктуишу начине, моделе и извођаче услуга у правцу побољшања понуде и квалитета, што од социјалних радника захтева специјализована знања и вјештине процене потреба група корисника, избор приоритета, планирања, преговарања, fundraising-a, медијације у заједници, анимирања грађана да се укључе у добровољне активности
Исходи учења (стечена знања)
Од студента се очекује да: 1) разуме фазе и процесе социјалног рада у заједници 2) овлада основним методама, техникама и вјештинама процјене потреба корисника за услугама социјалног сектора у заједници; 3) разумије процес и смисао методе водитеља случаја 4) овлада основним вјештинама стратешког и оперативног планирања; 5) овлада основним вјештинама преговарања и посредовања; 6) овлада основним вјештинама координације и успостављања међусистемске сарадње. 7) (6) да рауме садржај и основне принципе лобирања у социјалном раду
Садржај предмета
1. Основне вјештине и технике социјалног рада у заједници; 2. Методе и технике за идентификацију потреба група корисника: анкета и фокус групе 3. Методе и технике за идентификацију потреба група корисника: форум групе, и мапирање потреба у заједници 4. Методе и технике за идентификацију потреба група корисника: номинални групни приступ; делфи техника и непосредно посматрање. 5. Монографске студије, компаративно теренско истраживање, Еко мапа. 6. Фаза упознавања заједнице 7. Појам и садржај вођења случаја 8. Фазе вођења случаја 9. Фаза планирања. 10. Однос између директних и индиректних социјалних акција у заједници 11. Основе стратешког планирања. 12. Основе оперативног планирња. 13. Основне стратегије и тактике преговарања. 14. Основе лобирања у социјалном раду. 15. Основе медијације у заједници
Методе извођења наставе
Настава ће се изводити кроз панел предавања, рад у малим и дискусионе групе. - Студенте је у обавези да редовно похађање наставу и полаже предиспитне обавезе у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Литература
  1. 1. Милосављевић М., Бркић М. (2010). Социјални рад у заједници, Београд: Републички завод за социјалну заштиту, стр. 132-148, 148-175, 217-246
  2. Жегарац Н., Бркић М., Игњатовић Џамоња Т. (2010). Оперативно планирање у центрима за социјални рад, Београд: Републички завод за социјалну заштиту.
  3. Жегарац, Н (2015). Од проблема до прилика у вођењу случајаја, Факултет политичких наука, Београд
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.