Навигација

П-39 - Основе ЕУ

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивОснове ЕУ
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-39обавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан пети семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
  Циљеви изучавања предмета
  Овај предмет даје значајан допринос сагледавању цјелокупне слике уједињења Европе, етапа проширења те развоја институционалног система Европске уније. Студенти ће моћи разумјети тренутно стање у Европској унији те ће праћењем и анализом овог стања моћи препознати потенцијале и предности за регион Западног Балкана.
  Исходи учења (стечена знања)
  Очекује се да студенти разумију основе на којима функционише Европска унија, правила по којима раде државе чланице и ефекте на приступајуће државе, као и нове изазове који се појављују као препрека интеграцијама, како би се могли активно укључити у процесе у којима се налази БиХ.
  Садржај предмета
  - Жан Моне и Европски покрет; - Маршалов план и Еропска интеграција; - Шуманов план; Европска заједница за угаљ и челик; Покушај успостављања Европске одбрамбене заједнице; Европска економска заједница и Европска заједница за атомску енергију; - Француска, Њемачка и Европска заједница; Криза празне столице; Луксембуршки компромис; - Европски монетарни систем; Британско буџетско питање; Програм јединственог тржишта; - Економска интеграција и геополитичке промјене; - Уговор из Мастрихта; Проблеми око ратификације Уговора; - Политика ширења европске интеграције; Етапе проширења; Припремљеност потенцијалних чланица за проширење; - Измјене Уговора о Европској унији; - Европска комисија, надлежности и улога; - Европски савјет; - Савјет Европске уније; - Европски парламент; - Европски суд правде; Општи суд; Ревизорски суд; - Европска централна банка; Европска инвестициона банка; Европска банка за обнову и развој; Европски систем централних банака; - Савјетодавна тијела: Економски и социјални комитет; Комитет региона; - Одлучивање и међуинституционална динамика; одлучивање у законодавном поступку; савјетодавни поступак; поступак сарадње; поступак саодлучивања; поступак комитологије; преговарање о буџету и прихватање завршног рачуна буџета; - Садржај, извори и инструменти права Европске уније; Законодавне активности институција ЕУ; Законодавни поступци (поступак саодлучивања, поступак сарадње, поступак давања мишљења, поступак давања сагласности;)
  Методе извођења наставе
  Настава се изводи путем предавања према садржају предмета, дискусијом о питањима из обрађене материје, читањем и анализом заданих материјала, проблемским дискусијама те презентацијом семинарских радова на часовима вјежби. Битна обавеза свих студената јесте редовно похађање наставе, читање материјала и активност на часовима као и писање предиспитних обавеза. Да би стекао услов за овjеру уредног похађања предмета, студент може укупно да изостане са највише 20% часова.
  Литература
  1. Хрестоматија за интерну употребу: Основе Европске уније, за школску 2018/2019. годину
  2. 1. Дезмон Динан: Све ближа унија, увод у европску интеграцију, Београд, Службени Гласник, 2009.
  3. 2. Драгољуб Тодић; Владимир Грбић; Мирослав Антевски: Придруживање Европској унији и одрживи развој, Београд, 2014.
  4. 3. Мирослав Прокопијевић: Европска унија – увод, Службени гласник Београд, 2009.
  5. 4. Будимир Кошутић: Увод у Европско право, Завод за уџбенике Београд, 2006.
  Облици провере знања и оцењивање
  Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провjерава знање из цијелог градива, а носи највише 50 бодова. Коначна оцјена се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, тј. сабирањем бодова из предиспитних обавеза (највише 50) и бодова са испита (највише 50). За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза. Оцјена седам (7) одражава 61-70 бодова, оцјена осам (8) 71-80 бодова, оцјена девет (9) 81-90 бодова, а оцјена десет (10) 91-100 бодова.