Навигација

С-55 - Социологија људских ресурса

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија људских ресурса
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-55обавезанП + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Елементарна знања из Социологије рада
Циљеви изучавања предмета
Курс покрива проблеме идентификовања, типологије и анализе различитих организационих и националних култура и њихов утицај на развој људских ресурса, културу пословања и привредну ефикасност.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти треба да овладају основним знањима и вјештинама из области људских ресурса, да схвате важност и улогу културе као детерминанте привредног развоја, да упознају основне правце културних промјена у начину привређивања и пословања у постсоцијалистичким земљама и шире.
Садржај предмета
1-2. Појам и значај културе организације 3-4. садржај организационе културе 5-6. карактеристике и класификација организацине културе 7. провјера знања 8-9. Утицај организационе културе на пословање предузећа 10-11. Национална и организациона култура 12-13. Промјене организационе културе 14. провјера знања 15. Припрема за испит
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. У склопу сваке наставне јединице ће се анализирати студије случаја, семинарски радови и представити актуелна истраживања. Од студената се очекује активно учестоввање у настави, критичко промишљање наставних садржаја и учествовање у расправама на одређену тему.
Литература
  1. Јанићијевић Небојша 1997. Организациона култура, колективни ум предузећа, Економски факултет Универзитета у Београду
  2. Мојић Душан 2010. Култура и организације, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду
  3. Јанићијевић Небојша 2003. Утицај националне културе на организациону структуру предузећа у Србији, Економски анали, број 156.
  4. Колхамер Зигфрид 2007. Културни темељи привредног успеха, Нова српска политичка мисао
  5. Јанковић Александар 2011. Предузетништво и млади - предузетничке оријентације младих у Добоју,
Облици провере знања и оцењивање
Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присутност 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (семинарски рад је дио завршног испита, за урађен и презентован семинарски рад студенти добијају 0-10 бодова)