Навигација

П-16 - Методологија друштвених наука

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивМетодологија друштвених наука
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-16обавезан33П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписана друга година студија
  Циљеви изучавања предмета
  Предмет у уводном дијелу обухвата разматрање епистемолошких принципа друштвених наука релевантних за истраживања, односа теоријских становишта према методу истраживања, етичких аспеката током истраживања у друштвеним наукама. У другом дијелу се разматрају теоријски приступи у процесу научног сазнања у социолошким истраживањима. У трећем дијелу се разматра припремање и планирање научно-истраживачког рада. У четвртом дијелу се проучавају истраживачки инструменти. У завршном дијелу се проучава израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће упознати основе научних истраживања у друштвеним наукама. Биће у стању да дефинишу истраживачке проблеме, укажу на њихову теоријску и практичну релевантност, формирају концептуални оквир истраживања и хипотезе које истраживање има за циљ да провјери. Тиме ће се остварити претпоставке за усвајање знања о кључним методима и техникама истраживања.
  Садржај предмета
  1. Појам и предмет методологије 2. одређење научног метода 3. саставни дијелови методологије 4. однос методологије и сродних дисциплина 5. Извори методолошких сазнања 6. Епистемолошки основи друштвених наука 7. процес научног сазнања у социолошким истраживањима 8. Израда истраживачког пројекта 9. Планирање истраживања 10. Реализација истраживања 11. Начини прикупљања података 12. Сређивање, обрада и анализа података 13. Провјера хипотеза и закључивање на основу података 14. саопштавање резултата истраживања 15. Израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања
  Методе извођења наставе
  Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и писањем колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Основна предметна обавеза је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три седмице са наставе.
  Литература
  1. Милосављевић М., Радосављевић И. 2013. Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд
  2. Богдановић Марија 1993. Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд
  3. Илић Владимир 2004. Упоредно проучавање друштвених појава, у: Етно-културолошки зборник, IX
  4. Илић Владимир 2000. Квалитативни и квантитативни приступ у упоредном истраживању, Социологија, број 2
  5. Печујлић Мирослав 1976. Методологија друштвених наука, Службени лист СФРЈ, Београд
  Облици провере знања и оцењивање