Навигација

Р1ПМС18 - Припрема минералних сировина

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмРударство
НазивПрипрема минералних сировина
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р1ПМС18изборни53П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
положен испит: Неорганска хемија, одслушан предмет: Минерологија са петрологијомположен испит: Неорганска хемија, одслушан предмет: Минерологија са петрологијом
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са теоријским и практичним знањима припремних и помоћних процеса припреме минералних сировина нарочито, у току уситњавања и одводњавања производа. Циљ је да студенти стекну способност учествовања у управљању процесима које изучавају у оквиру овог предмета.
Исходи учења (стечена знања)
Студент ће бити оспособљен за: брзу и лаку надградњу стеченог знања; способност анализе и синтезе; способност добијања и анализирања информација; детаљно познавање и разумијевање технолошких процеса припреме минералних сировина; познавање системских приступа у рјешавању конкретних проблема; развој и унапређење вјештина и спретности употребе знања из експлоатације минералних сировина у пракси; развој комуникационих способности са непосредним радним окружењем; развој професионалне етике, одговорности и тачности у раду.
Садржај предмета
УВОД (Садржај предмета, место и улога ПМС у валоризацији минералних сировина. Класификација процеса ПМС : припремни , основни и помоћни. Економска база, карактеристике сировине и минералних компонената од значаја за ПМС, технолошки показатељи процеса и опис процеса ПМС .ПРИПРЕМНИ ПРОЦЕСИ, Уситњавање руде Циљ уситњавања.Теоријски основи уситњавања, механичке особине чврстих тела, закони уситњавања, ефекат уситњавања.Дробљење, класификација процеса дробљења, силе уситњавања. Примарно, секундарно, терцијарно дробљење. Млевење, специфичности процеса уситњавања млевењем. Млинови, класификација, мељућа тела, брзина окретања млина, режим кретања мељућих тела, мељивост руде, показатељи процеса млевења. Класирање минералних сировина по крупноћи.Класирање у флуиду.Енергетска ефикасност процеса уситњавања и класирања.УВОД У ОСНОВНЕ ПРОЦЕСЕ .ПОМОЋНИ ПРОЦЕСИ
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, елаборат, консултације.
Литература
  1. Н. Ћалић, Припрема минералних сировина, припремни и помоћни процеси, РФ Приједор, 2012.год. 2. Н Ћалић, Теоријски основи припреме минералних сировина , РГФ, 1990, Београд Проспектна документација произвођача опреме
Облици провере знања и оцењивање