Навигација

ОА07РИСН - Развој и социологија насеља

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивРазвој и социологија насеља
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07РИСНобавезан51П + 1В2.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема условљености другим предметимаНема условљености другим предметима
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са развојним процесом настанка градова, од самих почетака идеје о граду у праисторији, све до данас. Основни задатак наставе је упознавање са феноменом структуре града, која се посматра у оквиру историјског континуитета.
Исходи учења (стечена знања)
Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва. Истраживање и дефинисање контекстуалних и функционалних захтјева за различите типове изграђених средина; Разумјевање друштвеног контекста под којим се подводи грађена средина, и просторних захтјева и питања једнакости и доступности. Свијест о релевантним кодексима, прописима и стандардима у планирању и пројектовању.
Садржај предмета
Увод са прегледом развојног процеса градова од праисторије до данас; Замисао града, праисторија; Геометризација елемената. Круг и мрежа; Египат, Месопотамија, Перзија; Градови античке Грчке; Римски Урбанизам; Период раног средњег вијека, фаза урбаног растварања; Градови хришћанског истока; Феудализам, развој средњевјековног града; Ренесансни "идеални град"; Резиденцијални град барока; Рационализам у градовима капитализма; Градови у 19. вијеку, теорија и пракса; Реконструкција градова;
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације, теренски рад
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 бодова Активност на настави 5 бодова Колоквијум 10 бодова Графички елаборат 40 бодова Испит 40 бодова
Посебна назнака
Завршни испити су у испитним роковима, у складу са прописима. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.