Навигација

ОАУ07УСР - Урбана структура и реконструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмУрбанизам
НазивУрбана структура и реконструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОАУ07УСРизборни81П + 4В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са феноменом града, који се посматра морфогенетски односно у склопу историјског континуитета његовог настанка, развоја и промјена кроз вријеме. Циљ предмета је да се путем урбанистичког истраживања и урбанистичког пројектовања омогући израда приједлога за поновно оживљавање и обликовање изграђеног простора.
Исходи учења (стечена знања)
Изучавањем предмета студент стиче знања и вјештине препознавања проблематике изграђеног простора. За одабрани дио градског простора, путем урбанистичког истраживања и урбанистичког пројектовања израдиће се приједлог за оживљавање и обликовање постојећег изграђеног простора града. Ово је могуће постићи реконструкцијом, ремоделацијом, конзервацијом или рестаурацијом, као и потпуно новом изградњом нових цјелина или појединачних објеката.
Садржај предмета
Основне одреднице урбане структуре. Положај градских структура и дистрибуција њихових елемената. Величина у функцији димензионисања простора града. Облик градских простора. Функција градских простора. Однос функције и физичке структуре града. Методологија урбане реконструкције. Културни идентитет. Културни идентитет у функцији разумјевања начина кориштења простора града. Трансформација урбане структуре. Планирање и планерска димензија реконструкције. Очување историјских цјелина и реконструкција у заштићеним цјелинама. Урбана реконструкција и историјске карактеристике града. Урбана реконструкција и проблеми континуитета.
Методе извођења наставе
Предавање и вјежбе. Учење и самостална израда припремних и испитних задатака. Консултације.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 бодова Активност на настави 5 бодова Колоквиј 10 бодова Графички рад 40 бодова Испит 40 бодова
Посебна назнака
Неопходна координација са студијским подручјем урбанистичког и архитектонског пројектовања.