Навигација

ОГД07ОГРМ - Основе геодетских референтних мрежа

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивОснове геодетских референтних мрежа
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ОГРМизборни82П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Теоријска геодезија, Физичка геодезија, Сателитска геодезија и Практична настава из геодезије.За похађање наставе одслушани предмети, за полагање завршног испита положени испити.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са теоријом, принципима и методама развијања геодетских референтних мрежа. Циљ је и да студенти овладају материјом везаном за суштински проблем геодезије - редукција мерених вредности са физичке површи Земље на неку од рачунских површи.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти су савладали основни проблем у геодезији - редукција мерења са физичке на рачунску површ. Оспособљени су да могу самостално вршити све потребне прорачуне потребне за израду пројекта било које врсте геодетких мрежа, као и за рачунање редукционих параметара и правилну обраду резултата мерења.
Садржај предмета
Теоријска настава: Предмет, циљеви и задаци геодетских референтних мрежа.Референтни системи и геодетски датум.Принципи развијања геодетских референтних мрежа.Системи висина.Вертикални датум и позиционирање датума. Висинске мреже. Облик, тестирање тачности и поузданости, анализа и детаљна разрада методе мерења. Мерење и обрада резултата мерења у висинским мрежама. Хоризонтални датум и позиционирање датума. Хоризонталне мреже. Облик, тестирање тачности и поузданости, анализа и детаљна разрада методе мерења. Мерење и обрада резултата мерења у хоризонталним мрежама. Тродимензионалне мреже. Облик, тестирање тачности и поузданости, анализа и детаљна разрада методе мерења. Мерење и обрада резултата мерења у тродимензионалним мрежама. Геодетске мреже за потребе праћења глобалних геодинамичких процеса - основни принципи. Практична настава: Вежбе: Пројекат нивелманске мреже - тестирање поузданости и тачности, предходна оцена тачности и детаљна разрада методе мерења. Системи висина - рачунање висинских разлика у појединим системима висина, прорачун тачности. Оцена тачности из извршених мерења. Датумска трансформација. Пројекат хоризонталне мреже - тестирање поузданости и тачности, предходна оцена тачности и детаљна разрада методе мерења. Оцена тачности из извршених мерења.
Методе извођења наставе
Теоријска предавања и практичне вјежбе.
Литература
  1. P. Vaniček, E. Krakivsky: Геодезија, концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  2. Heiskanen Weiko, H. Moritz: Физичка геодезија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, 2000.
  3. Скрипта предметног наставника.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Елаборат вјежби Колоквијум Завршни испит
Посебна назнака
Нема.