Навигација

П-3 - Увод у социологију

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивУвод у социологију
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-3обавезан13П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Нема услова
   Циљеви изучавања предмета
   Предмет уводи студенте у схватање и разумјевање основног појмовно-аналитичког апарата социологије. Полази се од одређења социологије, њеног предмета и метода истраживања, затим се излажу основни социолошки појмови - друштво, друштвено дјеловање, друштвене појаве, процеси и творевине, друштвене групе, установе, оргенизације, друштвена структура и стратификација, друштвене промјене, итд.
   Исходи учења (стечена знања)
   Студенти ће бити оспособљени да разумију основне појмове, карактеристике и динамику савременог друштва, да уоче постојеће и антиципирају будуће друштвене промјене, да користе социолошку имагимацију у разумјевању и интерпретацији социолошке литературе, да самостално израђују семинарске радове, користећи новије методолошке инструменте и технике.
   Садржај предмета
   1. Наука и други облици сазнања и стваралаштва; социологија као наука о друштву; предмет и метод социологије; мјесто социологије у подјели наука; однос социологије и других друштвених науака 2. Научно истраживање 3. Социјална мисао у предмодерним друштвима 4. Социјална мисао у модерном друштву; настанак и развој социологије; оснивачи и утемељивачи социологије и њихова схватања 5. Социолошке теорије и приступи изучавању друштва (позитивизам, функционализам, историјски материјализам, симболички интеракционизам, еволуционизам, ...) 6. Социолошке теорије и приступи изучавању друштва (позитивизам, функционализам, историјски материјализам, симболички интеракционизам, еволуционизам, ...) 7. Провјера знања 8. Појединац и друштво; рад и друштвена производња; социјализација и идентитет 9. Друштвена структура и стратификација; друштвене неједнакости; сиромаштво 10. Друштвене групе, установе и организације 11. Култура; идеологија; умјетност 12. Комуникације у друштву 13. Друштвене промјене и развој 14. Провјера знања 15. Припрема за испит
   Методе извођења наставе
   Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. У склопу сваке наставне јединице ће се интерпретирати и анализирати одговарајући текстови и семинарски радови. Од студената се очекује да активно учествују у настави, да критички промишљају наставне садржаје и учествују у расправама.
   Литература
   1. Шијаковић Иван 2017. Увод у социологију, Бања Лука: Научно удружење Социолошки дискурс
   2. Митровић Милован 2005. Социологија - основни појмови и проблеми, Правни факултет Универзитета у Београду
   3. Гиденс Ентони 2010. Социологија, Економски факултет Универзитета у Београду
   4. Мимица Аљоша, Богдановић Марија, прир. 2007. Социолошки речник, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
   5. Schaefer Richard 2005. Sociology (9th edition), New York: McGraw-Hill
   Облици провере знања и оцењивање
   Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присуство 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (семинарски радови улазе у завршну оцјену и бодују се 0-10 бодова; интерпретација и анализа одговарајућих текстова улази у завршну оцјену и бодује се 0-10 бодова)