Навигација

П-4 - Увод у социјалну политику

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивУвод у социјалну политику
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-4обавезан13П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема услова
  Циљеви изучавања предмета
  Предмет се бави упознавање кључних појмова, предмета, метода, принципа, настанка и развоја социјалне политике као науке и практичне делатности, као и њеног односа са другим сродним дисциплинама. Такође, разумјевање кретања, повезаности и условљености друштвених појава које обликују радне и животне услове људи садржано је у предмету.
  Исходи учења (стечена знања)
  После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о настанку и развоју социјалне политике као науке и као практичне дјелатности у разумијевању радних и животних услова људи и да повезују историјски развој социјално-политичке мисли и праксе са савременим токовима и чиниоцима који их опредјељују. Исход учења биће и разумијевање генезе, веза и односа мећу друштвеним појавама, усвајање појмовног и категоријалног апарата социјалне политике и њених веза са другим друштвеним и хуманистичким наукама, што представља основну претпоставку професионалног обликовања социјалних радника.
  Садржај предмета
  1. Tеоријске и методолошке основе социјалне политике као научне, практичне и наставне дисциплине 2. Основни појмови из социјалне политике: појам, социјална политика, социјални развој, социјална сигурност; 3. Основни појмови из социјалне политике: социјално старање, социјално обезбјеђење, социјално осигурање, социјалне престације; 4. Основни појмови из социјалне политике: Социјалне потребе, социјални случај, социјални проблеми 5. Основни појмови из социјалне политике: социјална заштита, социјално право, социјална правда, социјална држава; 6. Основни појмови из социјалне политике: социјални дијалог, социјални капитал, социјална искљученост, социјална укљученост, цивилно друштво; 7. Историјски развој, од настанка људске цивилизације, робавласничко друштво, 8. Историјски развој - феудално друштво, рани капитализам и социјални проблеми;; 9. Социјална политика у либералном капитализму; 10. Социјалне реформе и савремене социјалне политике; 11. Заједничка, суштинска обиљежја социјалне политике и фактори који утичу на предмет и садржај; 12. Предмет социјалне политике као науке и као практичне дјелатности, са категоријалним апаратом и методологијом истраживања 13. Однос социјалне политике са другим наукама; 14. Религија и социјална политика; 15. Социјална политика као практична дјелатност – подручја примјене.
  Методе извођења наставе
  Настава ће се изводити у виду излагања, пауер-поинт презентација, дискусија, излагања студената, групне расправе, и консултације са професором и асистентом.
  Литература
  1. Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 2005;
  2. Душан Лакићевић: Социјална политика (уџбеник) Савремена администрација, Београд, 1990;
  3. Владо Пуљиз и др. Социјална политика, Правни факултет, Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2005.
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова Предиспитне обавезе се састоје из два колоквијума. Колоквијум се спроводи у облику теста који садржи по 20 питања из дијела наставног процеса који је обрађиван. Колоквијуми се обављају за вријеме вјежби. Сваки колоквијум носи по 20 бодова. У предиспитне обавезе спада редовно похађање наставе што се вреднује до 5 бодова и активног учествовања на настави путем кратке презентације студената на предавањима и вјежбама, што се вреднује са 5 бодова. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено одговором студената на три одабрана питања из цјелокупног градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.