Навигација

П-42 - Политички маркетинг

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитички маркетинг
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-42изборни62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан шести семестар-
  Циљеви изучавања предмета
  Предмет се бави политичким маркетингом као видом политичке пропаганде, његовим развојем и врстама. Такође студенти ће се упознати са основним средствима и техникама политичког маркетинга, управљањем и организацијом кампање, као и евалуацијом ефеката кампање.
  Исходи учења (стечена знања)
  Очекује се да студенти стекну основна теоријскиа и практична знања која омогућују како стручно праћење и валоризовање политичких кампања, тако и професионално укључивање у низ активности на изради стратегија маркетиншких кампања, њиховој операционализацији и реализацији, као и у активности са подручја односа са јавношћу.
  Садржај предмета
  1. недеља: Појам и врсте политичког маркетинга, политичка пропаганда - историја и врсте; 2. недеља: Друштвени и политичко-институционални контекст настанка и развоја политичког маркетинга и теоријске основе; 3. недеља: Стратегија и логика политичког маркетина и логика политичке пропаганде; 4. недеља: Имиџ и идентитет, начело ефикасности, поједностављивање слике свијета и персонализација политике; 5. недеља: Сегментација публике и пропагандна слојевитост, основне технике политичког маркетинга; 6. недеља: Изборна мотивација, посредне и непосредне детерминанте изборног понашања; 7. недеља: Дијагностика стања у друштву и политичког односа снага (стратегијска анализа), чиниоци који опредељују стратегију кампање и типови изборних кампања; 8. недеља: Позиционирање партије и кандидата, окоснице кампање и слогани; 9. недеља: Односи са јавношћу, официјелни облици промоције, медијске дебате и дуели; 10. недеља: Облици промоције странака и кандидата: ТВ спот, радио џингл, реклама у новинама; 11. недеља: Јавни скупови, политички плакат, слање писама на адресе бирача, кућне посете, други промотивни материјали; 12. недеља: Негативно политичко рекламирање; 13. недеља: Финансирање и организација кампање; 14. недеља: Ефекти маркетиншких активности; 15. недеља: Политички маркетинг и етика.
  Методе извођења наставе
  Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео метеријала и документарних филмова. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
  Литература
  1. Славујевић, З. (2007): Политички маркетинг, Београд: Факултет политичких наука, Чигоја
  2. Бонгранд, М. (1997): Политички маркетинг, Београд: Плато;
  3. Михаиловић, В. (1984): Пропаганда и рат, Београд: Војноиздавачки завод;
  4. Славујевић, З. (2006): Библија и пропаганда, Београд: Службени гласник;
  5. Шушњић, Ђ. (1999): Рибари људских душа, Београд: Чигоја штампа;
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања вршће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра приступитисви студенти који су испунили предиспитне обавезе. Завршни испит се организује усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активности токомнаставе и вјежби (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно остварити 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50). У зависности од оствареног броја бодова коначна оцјена се формура према Правилима студирања на првом и другом циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци (Члан 47)., на завршном испиту, у вријеме редовних испитних рокова.
  Посебна назнака
  -