Навигација

МГДППК - Пројектовање у премјеру и катастру

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивПројектовање у премјеру и катастру
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МГДППКизборни22П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Катастар непокретности 3За похађање наставе, одслушан предмет Катастар непокретности 3. За полагање испита, положен испит из предмета Катастар непокретности 3.
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских и практичних знања о пројектовању у премјеру и катастру непокретности.
Исходи учења (стечена знања)
Напредно знање, изузетно разумијевање и успјешно рјешавање сложених задатака и проблема у премјеру и катастру, врхунско познавања прописа који се односе на пројектовање у области премјера и катастра и познавање стандарда код пројектовања. Познавање и коришћење рачунарских система и модела при рјешавању пројектантских задатака и проблема, са нагласком на пројектовање у премјеру и катастру.
Садржај предмета
Дефиниција пројекта. Организациона структура. Информациони и контролни систем. Техничка документација. Идејни и Главни пројекат. Прописи. Техничка документација у премјеру и катастру. Планирање и настајање пројектног задатка. Пројектни задатак, уговор, генерички формат. Контекст/историјат радног задатка. Идејни пројекат обнове премјера и катастра непокретности. Студије изводљивости. Студијски тим. Модификације обима пројекта у фази оцјењивања. Релевантност. Ефикасност. Дјелотворност. Утицај. Одрживост. Методологија. Стручност. Захтјеви за извјештавањем. План и распоред рада. Пројектни задатак за израду идејног и главног пројекта у геодезији. Садржај пројектног задатка, идејног пројекта, главног пројекта. Ревизија идејног пројекта, техничка контрола главног пројекта. Претходни радови. Састав и опрема техничке документације. Презентација пројекта. Приказ процеса инвестирања. Геодетски пројекат парцелације и препарцелације. Документа просторног уређења. Главни пројекат премјера општине. Пројектовање аерофотограметријског снимања. Преглед, овјера и предаја радова. Конкуретских захтјев за доставу понуда. Пројекат изведеног стања. Динамички план. Реализација активности. Интерна контрола. Технички извјештај. Контрола и верификација. Геодетска основа. Подлоге за пројектовање. Постојеће стање.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања на којима се упознавати са теоријским основама и вјежбе на којим се израђује елаборат.
Облици провере знања и оцењивање