Навигација

С-44 - Методологија социолошких истраживања

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивМетодологија социолошких истраживања
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-44обавезан7П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписана четврта година студија
Циљеви изучавања предмета
Први дио обухвата разматрање епистемолошких принципа релевантних за социолошка истраживања, теоријских становишта према методу истраживања, одос теоријских приступа према процесу научног сазнања у социолошким истраживањима, као и начине и изворе прикупљања података. У другом дијелу се разматрају проблеми мјерења, поступак узрочне анализе и домашај најзначајнијих оријентација у савременој социолошкој методологији.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити оспособљени да могу самостално извршити истраживање различитих друштвених појава. Студенти ће бити у стању да прикажу и објасне теорисјко-методолошка знања у конкретним емпиријским истраживањима, да самостално учествују у истраживањима, одаберу адекватне истраживачке приступе и конкретне методе, констуришу истраживачке инструменте, а затим да анализирају и протумаче резултате научних истраживања у подручју социологије.
Садржај предмета
1. Предмет методологије социологије 2. Историјски преглед схватања о социолошком методу (Конт, Мил) 3. Историјски преглед схватања о социолошком методу (Диркем). 4. Историјски преглед схватања о социолошком методу (Вебер, Маркс) 5. Историјски преглед схватања о социолошком методу (Попер, Лазарсфелд) 6. Израда плана истраживања и проблеми операционализације 7. Посматрање 8. Анкетна истраживања 9. Класификација и мјерење 10. Биографски метод 11. Метод случаја 12. Анализа садржаја; Експеримент 13. Мултиваријантна анализа 14. Функционална анализа 15. Упоредни метод
Методе извођења наставе
Настава ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и писањем колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Основна предметна обавеза студената је редовно похађање наставе, читање наставних материјала, писање предиспитних обавеза. Студент може изостати највише три седмице у току једног семестра.
Литература
  1. Милић Војин 1996. Социолошки метод, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
  2. Богдановић Марија 1993. Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд
Облици провере знања и оцењивање