Навигација

МК-7 - Комуницирање са јавностима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивКомуницирање са јавностима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МК-7обавезан24П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан II семестар
Циљеви изучавања предмета
Студенти се упознају са стручним и теоријским приступима у односима са јавношћу (ОСЈ), односно организацијском комуницирању с различитим јавностима у савременом друштвеном окружењу. У свјетлу расправе о појму и феномену јавности, разматрају се и поједине друштвене јавности, те циљеви, особине и начини комуницирања са таквим јавностима. Расправа тематизује поједине комуниколошке приступе, теорије и моделе у ОСЈ. Разматрају се и кључне области у ОСЈ, попут свакодневног и стратешког комуницирања с јавностима, односа с друштвеном заједницом, кризног комуницирања, те политичких ОСЈ, јавне дипломатије и међународних ОСЈ. Студенти се упознају и са улогом комуникацијских истраживања и кампања, специфичности односа с јавношћу у друштвеним медијима, те етичким и правним питањима и дилемама у ОСЈ. Студенти идентификују и анализирају примјере моралних и неморалних односа с јавношћу, као и комуникацијске планове, кампање и сложеније жанрове и поруке у ОСЈ.
Исходи учења (стечена знања)
Студент(ица/киња) треба да се упозна са сложенијим стручним и теоријским темама, приступима и проблемима у односима с јавношћу. Након похађања предмета, студентима је јасна структура и генеза комуницирања с јавностима, стручни приступи рјешавању и остваривању појединих стратешких задатака и циљева у односима с јавношћу, као и најважнији аспекти теорије у односима с јавношћу.
Садржај предмета
1. Увод у предмет и упознавање с наставним програмом предмета 2. Концептуализација односа с јавношћу (ОСЈ) 3. Историјска генеза односа с јавношћу: родоначелници односа с јавношћу; Деконструкција историје и теоријског поимања ОСЈ 4. Теоријска концептуализација јавности и односа с јавношћу 5. Темељна питања и градивни елементи; Обликовање, изградња, опажање и одржавање организацијског идентитета и угледа 6. Масовни, нови и друштвени медији у ОСЈ 7. Стратешко управљање и комуницирање; Организацијски ОСЈ и интегрисано тржишно комуницирање 8. Лични ОСЈ и друштвене мреже 9. Комуницирање са заједницом и друштвена одговорност; Грађанско комуницирање с јавношћу – удружења грађана 10. Односи с јавношћу и демократија; Политички односи с јавношћу 11. Међународни односи с јавношћу/јавна и културна дипломатија 12. Кризно комуницирање 13. Истраживања и кампање у ОСЈ 14. Етичка и правна питања и дилеме у ОСЈ 15. Завршна расправа
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, читањем заданих материјала, чланака и студија, истраживањем теоријских питања и писањем предиспитних обавеза. Ово је стручно-теоријски предмет који претпоставља да студент, између осталог, самостално истражује и изучава теме из програма, односно чита задане материјале.
Литература
  1. Томић, З. (2016). Односи с јавношћу: теорија и пракса. Загреб, Хрватска: Synopsis.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду колоквија и других предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова) и неколико кратких задатака или радова на задану тему (до 10 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквији се изводе писменo, у два наврата током семестра. Завршни испит обавља се писмено и усмено и састоји се од завршног семинарског рада (25 бодова) и разговора о раду и предметној материји (25 бодова). Завршни испит носи највише 50 бодова.