Навигација

Н20-1 - Основе комуникологије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивОснове комуникологије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-1обавезан13П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан I семестар
Циљеви изучавања предмета
Предмет је увод у студиј, праксу и теорију друштвеног комуницирања. Разматрају се и усвајају основне теме, појмови и елементи комуникативног процеса и науке о комуницирању. Ближе се упознају различити кодови, медији, методи, нивои и видови комуницирања. Савремено друштвено комуницирање се разматра у свјетлу кориштења нових медија и друштвених мрежа, а студент се уводи и у критичку расправу о међусобној вези и улози комуницирања, медија и друштва. Коначно, студент се упознаје и са стручним усмјерењима комуниколога и примјени комуникологије у различитим областима друштвеног живота.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти треба да се упознају са стручним и академским пољем комуникологије, стекну разумијевање најважнијих комуниколошких питања, као и да упознају различите путеве и методе у трагању за њиховим одговорима. Након похађања предмета, студентима су јасни најважнији апспекти комуницирања у савременом друштву, начини на који се комуницирање изучава и истражује, као и различите примјене комуниколошких вјештина и знања – од интерперсоналног до организацијског и масовног комуницирања.
Садржај предмета
1. Уводно разматрање; Поимање људског комуницирања 2. Сликовно и нејезичко комуницирање 3. Знак, значење, код и комуницирање; Језик, говорно и писмено комуницирање; Технике (јавног) комуницирања: дизајн и драматизација 4. Комуницирање са самим собом и са другом особом (интраперсонално и интерперсонално комуницирање); Комуницирање у групама; Говорништво 5. Теме и дилеме у личном и службеном комуницирању 6. Посредовано, јавно и масовно комуницирање; Масовни медији 7. Нови медији и друштвене мреже 8. Друштвени медији: Fb, Ig, Yt, Li, Tw; Утицајници (инфлуенсери) 9. Дискурси јавног комуницирања: новинарство 10. Дискурси јавног комуницирања: односи с јавношћу и реклама 11. Комуникацијски видови и контексти 12. Теме и дилеме у друштвеном комуницирању 13. Теоријска размишљања о комуницирању; Теоријски коријени комуникологије 14. Истраживачки методи у комуникологији 15. Завршно разматрање
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. Најважнија предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета (потпис), студент(ица/киња) може укупно изостати највише три седмице, односно 20% наставе свих часова и предавања и вјежби на предмету (15 часова).
Литература
  1. Табс, С. (2013). Комуникација: принципи и контексти. Београд, Србија: Clio.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) огледа (есеја) на тему из програма (5 бодова) и редовног похађања предмета (5 бодова). Колоквиј је писмени рад који се изводи у току семестра. Оглед је писмени састав на једну од комуниколошких тема наведених у програму, или оглашених на часу. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит изводи се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.