Навигација

ОАП07АПРК - Архитектонско пројектовање у реалном контексту

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско пројектовање
НазивАрхитектонско пројектовање у реалном контексту
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОАП07АПРКизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са методологијом повезивања архитектонских елемената у комплексне функционалне цјелине и логичне конструктивне сколопове који су усклађени са елементима окружења. Стицање искуства у примјени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у рјешавању практичних задатака током поступка пројектовања.
Исходи учења (стечена знања)
Развијање вјештине пројектовања већих вишенамјенских архитектонских објеката са стамбеним, пословним услужним и садржајима, те просторима за паркирање на задатој локацији у изграђеном специфичном окружењу од урбанистичке и архитектонске анализе затеченог, преко концепта и идејног рјешења до идејног пројекта.
Садржај предмета
Позиција, улога и значај програма у савременој архитектури. Потребе за грађеним простором. Функције грађеног простора. Архитектонски програм као артикулација структуре потреба локалног тржишта. Просторни систем као артикулација структуре функција. Форма као завршни продукт архитектонског мишљења. Студије конкретног случаја.
Методе извођења наставе
Настава се одвија у форми студио-пројекта са индивидуалним и групним консултацијама те отвореним дискусијама о пројектима. Предавања, вјежбе, консултације, теренски рад. Испит се полаже јавном одбраном пројектног елабората у јунском испитном року.
Литература
  1. PAUL FEYERABEND, Against Method, Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London, Humanities Press 1975.
  2. Bernard Tschum, Content, Context, Concept., MIT Press 2005.
  3. Bernard Tschumi. “Spaces & Events” in: Architecture and Disjunction: Cambridge/MIT Press 1994.
  4. Baylon, Mate. Stan u Beogradu. Publikacija materijala sa poslediplomskih studija Arhitektonskog fakulteta, kurs Stanovanje 1979-1981,sveska 54. Beograd: Arhitektonski fakultet, 1980.
  5. Благојевић, Љиљана. Модерна кућа у Београду 1920-45. Београд: Задужбина Андрејевић, 2000.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави: 10 поена Пројектни елаборат: 40 поена Колоквијуми и завршни испит: 40 поена и 10 поена
Посебна назнака
-