Навигација

Р1ТИИПЕ - Транспорт и извоз у подземној експлоатацији

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмРударство
НазивТранспорт и извоз у подземној експлоатацији
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р1ТИИПЕизборни63П + 3В8.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Рударска механизацијаПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Транспорт у рудницима је једна од најважнијих фаза у експолатацији минералних сировина. Највећи трошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце настају при транспорту. Циљ овог курса је изучавање основних принципа подземног транспорта и извоза минералних сировина као и транспортних средстава и уређаја који се користе за транспорт и извоз у подземној експлоатацији лежишта минералних сировина.
Исходи учења (стечена знања)
После завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама. Практична примена методологија за избор и димензионисање транспортних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом лежишта минералних сировина. Једноставна надградњa стеченог знања;способност анализе и си¬нте¬зе; способност планирања и организовања. способност добијања и анализирања информација; способност рјешавања проблема и одлучивања, овладавање техникама пројектовања рудника са подземном експлоатацијом, , праћењем и примјенама нових рјешења у струци.
Садржај предмета
Упознавање студената са циљевима и концепцијом наставног програма. Основни принципи транспорта у рудницима: класификација транспортних средстава. Транспорт у откопима и у откопним просторијама. Скрепери, Утоварно-транспортна средства са и без сандука за материјал Конструктивни дијелови транспортера. Транспортери са траком. Транспорт у главним транспортним просторијама: Шински транспорт, Самоходна транспортна средства (јамски камиони). Хидраулички транспорт. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. Допрема репроматеријала висећим транспортним средствима. Превоз радника висећим средствима. Извоз окнима рудника: Карактеристике извозних постројења. Објекти и уређаји извозног постројења. Руднички спољашњи транспорт: Спољашњи транспорт транспортерима са траком, камионима и железницом.
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз теоријска предавања, рачунске вјежбе, колоквијуме/тестове и израду семинарског рада. Савладавање програмом предвиђеног наставног градива студенту се олакшава учењем уз консултације са наставником и асистентом.
Литература
  1. 1. Ристовић, И., 2011: Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији минералних сировина, РГФ, Београд
  2. 2. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  3. 3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд
  4. 4. Кнежевић, Д., Колоња, Б., Станковић, Р., 1996: Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд
  5. 5. Зајић, Б., 1988: Извозна постројења, РГФ, Београд.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 бодова Активност на настави 5 бодова Семинарски рад 10 бодова Колоквијум I и II 15+15 бодова Завршни испит 50 бодова
Посебна назнака
Студенти су обавезни да похађају наставу, да раде вјежбе, положе колоквијуме и завршни испит. Наставник који је припремио податке