Навигација

М01001 - Методологија НИР-а

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрафичко инжењерство,Прехрамбено инжењерство,Текстилно инжењерство,Хемијско инжењерство
НазивМетодологија НИР-а
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
М01001обавезан1, 32П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
//
Циљеви изучавања предмета
Упознази студенте са организацијом научно-истраживачког рада, специфичности рада на основним, примијењеним и развојним истраживањима, као и методама истраживања. Обрада резултата као и припрема рукописа научног и стручног рада за штампање, стил и садржај рукописа представљају недјељиву цјелину овог предмета.
Исходи учења (стечена знања)
Овладавање методама истраживања и техникама обраде резултата као и правилима и стандардима за припрему радова за штампање.
Садржај предмета
Појам науке. Мотивација и опредјељење за науку. Етика научно-истраживачког рада. Основна, примијењена и развојна истраживања. Постављање научног проблема. Прихватање задатка од наручиоца. Формулисање проблема у основним истраживањима. Постављање раднх хипотезе. Истраживање претходног знања. Извори информација: књиге, часописи, монографије, секундарне и терцијарне публикације, интернет. Методе претраживања. Базе података и њихово кориштење. Компјутерско претраживање, електронска пошта. Систематизовање информација.Модификовање радне хипотезе у складу са нађеним информацијама. Планирање истраживања. Избор метода истраживања. Опремање лабораторија за планирани рад. Провјера метода. Мјерење на познатом систему. Компјутеризовање експеримента. Самостални и тимски рад. Обрада резултата. Статистичка обрада мјерења. Графички прикази и избор оптималног начинаилустровања. Уочавање трндова и постављање квалитативног модела. Математичко моделовање. Презентовање резултата истраживања. Магистарске и докторске тезе. Припрема рукописа научног рада за публиковање. Груписање резултата. Избор дијаграма и слика. Стил и садржај рукописа. Презентовање резултата на научним скуповима. Специфичност рада на примијењеним и развојним истраживањима. Вредновање истраживања. Индекс научних цитата. Рецензије радова других истраживача. Семинарски рад.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, колоквијуми (провјере знања), семинарски рад, завршни усмени испит
Литература
  1. Поповић З., Како написати и објавити научно дјело, 2004. Академска мисао, Београд, Институт за физику, Зему
  2. Милосављевић Н., 1989. Основи научно-истраживачког рада, Научна књига, Београд.
  3. Боројевић С., 1988. Методологија експерименталног научног рада, Просвјета, Нови Сад.
  4. Зеленика Р. 1988. Методолифија и технологија израде знанственог и стручног рада, Таурнум, Београд.
Облици провере знања и оцењивање
Семинарски рад у којем студент самостално обрађује одабрану тему, писмене провјере и завршни испит.