Навигација
Viber

Конкурс за упис студената на постдипломске студије

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
КОНКУРС за упис студената на постдипломске студије, односно степен II циклуса студија на студијске програме факултета/академије Универзитета у Бањој Луци у школској 2007/2008. години

Ред. број Факултет/академија Студијски програм/одсјек Врста студија
1.      Академија умјетности музичке умјетности постдипломске студије
ликовне умјетности постдипломске студије
драмске умјетности постдипломске студије
2.      Архитектонско-грађевински факултет архитектуре постдипломске студије
грађевине постдипломске студије
3.      Економски факултет Свјетска трговина и европска унија постдипломске студије
Финансијаки менаџмент постдипломске студије
Менаџмент пословних система постдипломске студије
Предузетништво информационог друштва постдипломске студије
4.      Електротехнички факултет Информационе технологије степен II циклуса студија
Рачунарски инжињеринг степен II циклуса студија
Електроника степен II циклуса студија
Телекомуникације степен II циклуса студија
Аутоматика степен II циклуса студија
Сигнали и системи степен II циклуса студија
Електроенергетика степен II циклуса студија
5.      Машински факултет Производно машинство постдипломске студије
Енергетско машинство постдипломске студије
Заштита на раду постдипломске студије
Инжињерство и менаџмент постдипломске студије
6.      Медицински факултет Медицина постдипломске студије
Стоматологија постдипломске студије
Фармација постдипломске студије
7.      Пољопривредни факултет Биљна производња степен II циклуса студија
Анимална производња степен II циклуса студија
Аграрна економија степен II циклуса студија
8.      Правни факултет   постдипломске студије
9.      Природно-математички факултет Биологија постдипломске студије
Физика постдипломске студије
Математика и информатика постдипломске студије
Хемија постдипломске студије
Географија постдипломске студије
10.  Факултет физичког васпитања и спорта Основни студиј постдипломске студије
11.  Технолошки факултет Хемијско-технолошки постдипломске студије
Биолошко прехрамбени постдипломске студије


1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

•  Право пријаве на Конкурс за упис на студијске програме степена II циклуса студија, имају кандидати са завршеним степеном I циклуса студија, односно са најмање 180, односно 240 ECTS бодова и који су стекли диплому из одговарајуће области наука или умјетности.

Право на конкурс за упис на постдипломске студије имају кандидати са завршеним основним студијама и који су стекли диплому из одговарајуће области наука или умјетности.

•  Кандидат за упис мора имати активно знање једног свјетског језика.

•  Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити документа предвиђена конкурсом.

2. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Уписни рок: (1) пријављивање кандидата почиње 16.11.2007. године, а завршава се 23.11.2007. године (пријем докумената врши се сваки дан на припадајућем факултету/академији); (2) упис примљених кандидата почиње 26.11.2007. године, а завршава се 30.11.2007. године.

3. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

•  Кандидати који су завршили степен I циклуса студија, стичу право за упис на конкурентској основи у складу са ECTS системом, студијским програмом (180 ECTS бодова - 240 ECTS бодова, и бројем семестара проведеним на степену I циклуса студија (6 - 8 семестара).

•  Кандидати који су завршили основни студиј, стичу право за упис на конкурентској основи у складу са резултатима постигнутим на основним студијама.

•  Висина школарине утврђује се на осноу врсте постдипломских студијских програма, односно одсјека, смјера, броја уписаних кандидата - трошкова организовања и извођења ових студија.

•  Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити слиједећа документа и то: (1) извод из матичне књиге рођених; (2) оригинал диплому степена I циклуса студија (додатак дипломи), односно оригинал диплому основних студија.

•  Студенти закључују са Универзитетом уговор о студирању, којим се ближе утврђују њихова права и обавезе.

•  Страни држављани имају право уписа на ове облике студија под једнаким условима као и држављани Републике Српске, уз статус студента који посебно плаћа школарину.