Навигација
Viber

Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци


I
Сенат Универзитета у Бањој Луци бира ректора.


II
Мандат
Ректор се бира на период од четири године.


III
Општи услови:
 1. да је кандидат за избор ректора држављанин БиХ;
 2. да пријављени кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело против службене дужности или кривично дјело против сигурности правног саобраћаја;
 3. да пријављени кандидат није отпуштен из државне службе или установе високог образовања у Републици Српској у посљедње три године од дана објављивања конкурса;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак за дјело које га чини неподобним за обављање дужности ректора;
 5. да нема сметњи из члан IX 1. Устава БиХ.

IV
Посебни услови:
 1. пријављени кандидат мора бити у звању редовног професора;
 2. пријављени кандидат мора бити у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у Бањој Луци на дан расписивања конкурса.

V
Пријављени кандидат за избор ректора мора уз пријаву приложити биографију и Приједлог програма рада у мандатном периоду.


VI
Потребна документација
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
 1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);
 2. Извод из матичне књиге рођених;
 3. Овјерену копију личне карте;
 4. Увјерење о некажњавању (не старије од шест мјесеци);
 5. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца);
 6. Овјерену копију дипломе;
 7. Одлуку о избору у звање редовног професора;
 8. Биографију о кретању у служби;
 9. Приједлог програма рада;
 10. Изјаву да нису отпуштани с посла због изречене дисциплинске мјере;
 11. Изјаву да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији;
 12. Друге доказе којима се потврђују стручна знања и способности.

Докази (документа) достављају се у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.
   
VII
Рок за подношење пријава је десет дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
са назнаком - „Конкурсној комисији за избор ректора Универзитета у Бањој Луци“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на web страници Универзитета www.unibl.org


ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
Р Е К Т О Р: Проф. др Станко Станић