Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

Број: 01-1707/11
Дана,  21.04.2011.године

На основу члана 138. став 3. Статута Универзитета у Бањој Луци,  Сенат Универзитета  расписује

КОНКУРС

I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
За уже научне области:
1. Пословно (трговинско) право и право друштава, на наставном предмету Пословно право – 1 извршилац
2. Организација, економика и менаџмент у машинству; Инжењерски менаџмент, на наставним предметима: Организација производње, Економика предузећа/Економика заштите на раду, Технологија организације индустријских система и Менаџмент људских ресурса – 1 извршилац
3. Метрологија и квалитет, на наставном предмету Мјерна техника – 1 извршилац
4. Аутоматика и управљање – 1 извршилац
5. Општа електротехника – 1 извршилац
6. Медицина рада, на наставним предметима: Медицина рада и Психофизиологија рада – 1 извршилац
7. Нуклеарна медицина – 1 извршилац
8. Интерна медицина – 1 извршилац
9. Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина – 1 извршилац
10. Психијатрија – 2 извршиоца
11. Пластична хирургија – 1 извршилац
12. Хортикултура, на наставним предметима: Складиштење воћа и грожђа, Паковање и транспорт воћа и грожђа, Берба, паковање и чување поврћа, Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних, Берба и складиштење воћа и Паковање и транспорт воћа– 1 извршилац
13. Биометрика, на наставном предмету Биометрика – 1 извршилац
14. Сточарство, на наставним предметима: Основи исхране животиња, Исхрана преживара, Исхрана непреживара, Исхрана домаћих животиња и Квалитет и безбједност хране за животиње – 1 извршилац
15. Сточарство, на наставним предметима: Свињарство и Живинарство – 1 извршилац
16. Репродукција и стерилитет животиња, на наставном предмету Репродукција животиња – 1 извршилац
17. Физичка географија, на наставним предметима: Основи метеорологије, Климатологија и Примијењена климатологија – 1 извршилац
18. Органске хемијске технологије, на наставним предметима: Органска хемијска технологија, Технологија мазива и уља, Технологија нафте, Савремени процеси прераде нафте и Међународни стандарди у хемијској индустрији – 1 извршилац
19. Кинезиологија у спорту, на наставним предметима: Атлетика, Атлетика I, Атлетика II, Кондициона припрема- спортска форма у атлетици – 1 извршилац
20. Кинезиологија у спорту, на наставним предметима: Основе спортског тренинга и Теорија спортског тренинга – 1 извршилац
21. Политичка теорија, на наставном предмету Политичка култура – 1 извршилац
22. Политичка теорија, на наставном предмету Историја политичких теорија – 1 извршилац
23. Новинарство, на наставном предмету Радио новинарство – 1 извршилац
24. Методологија социјалних истраживања – 1 извршилац
25. Развојна психологија, на наставним предметима: Социјално-емоционални развој и Теорија когнитивног развоја – 1 извршилац
26. Социологија, на наставном предмету Социологија – 1 извршилац

II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:
За уже научне области:
1. Алгебра и геометрија – 1 извршилац
2. Урбанизам и планирање простора – 1 извршилац
3. Теоријска економија, на наставном предмету Економика предузећа – 1 извршилац
4. Теоријска економија, на наставном предмету Основи економије – 1 извршилац
5. Актуарство, на наставном предмету Финанцијска и актуарска математика – 1 извршилац
6. Механика и роботика – 1 извршилац
7. Конвенционалне технологије, на наставним предметима: Технологија обраде деформисањем, Алати за обраду деформисањем, Производне технологије и Технологија обраде пластике – 1 извршилац
8.  Конвенционалне технологије и Трибологија, машине, алати и прибори – 1 извршилац
9.  Заштита животне средине- технички аспект, на наставним предметима: Системи и уређаји заштите и Опрема за интервенције спасавања – 1 извршилац
10.  Заштита на раду и управљање ризиком – 1 извршилац
11.  Рачунарски интегрисани системи (CAD, CAM, CAPP, CAE) – 1 извршилац
12.  Стоматолошка протетика – 1 извршилац
13. Дјечија и превентивна стоматологија – 1 извршилац
14. Патолошка физиологија – 1 извршилац
15. Неурологија – 1 извршилац
16. Педијатрија – 1 извршилац
17. Епидемиологија – 1 извршилац
18. Онкологија (радиотерапија) – 3 извршиоца
19. Хирургија – 4 извршиоца
20. Сточарство, на наставним предметима: Производња и прерада млијека, Основи исхране животиња, Исхрана преживара, Исхрана непреживара, Исхрана домаћих животиња и Квалитет и безбједност хране за животиње – 1 извршилац
21. Специфични језици- енглески језик, на наставним предметима: Синтакса 2 и Савремени енглески 3, 5 и 6 – 1 извршилац
22. Телекомуникације – 1 извршилац

Услови за избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама члана 76. - 83. Закона о високом образовању Републике Српске.
Кандидати за избор у научно-наставна, односно умјетничко-наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:
- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
- извод из матичне књиге рођених,
- доказ о избору у звање (ако је раније биран),
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом  77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:
- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,
- извод из матичне књиге рођених.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:
I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:
- под редним бројем 1., ПРАВНОМ  ФАКУЛТЕТУ, Војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 2., 3., 4. и 6. МАШИНСКОМ  ФАКУЛТЕТУ, Војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 5., ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 7., 8., 9., 10. и 11., МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 12., 13., 14., 15. и 16., ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град-Булевар Војводе Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 17., ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 18., ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Војводе Степе Степановића 73, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 19., и 20., ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, Универзитетски град-Булевар Војводе Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 21., 22., 23., 24., и 26., ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, Универзитетски град-Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука;
- под редним бројем 25., ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град-Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука;

II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:
- под редним бројем 1., ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 2., АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 3., 4., и 5., ЕКОНОМСКОМ  ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 22., ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима  6., 7., 8., 9., 10 и 11.,  МАШИНСКОМ  ФАКУЛТЕТУ, Војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројевима 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. и 19., МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве Мркаља 14, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 20., ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град-Булевар Војводе Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука;
- под редним бројем 21., ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град-Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука.


                     Р Е К Т О Р            
                                                                                                        Проф. др Станко Станић
 

Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.pdf