Навигација

Архива новости

Састав Комисије: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, предсједник; 2. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна об...

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.09.2012. године рјешењем број 07/3.1185-1/12 именовало је Комисију за оцјену докторске тезе под називом "Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне кому...

Састав Комисије: 1. Др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна област Општа педагогија и методика васпитно образовног рада, предсједник; 2. Др Драго Бранковић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, уж...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија Радивоје Керовић

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "СОЦИЈАЛНО-ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ РЕАГОВАЊА АДОЛЕСЦЕНАТА НА ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ", кандидат Мирослав Ђурић

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "УТИЦАЈ РОДИТЕЉСКИХ СТИЛОВА РЈЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА НА ПРОСОЦИЈАЛНО И АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ ПРЕДШКОЛАЦА", кандидат Аид Булић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Љубомир Милутиновић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја средњег вијека Александра Костадиновић Рачић

Наставно-научно веће Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци на седници одржаној 08.10.2012. године, изабрало  је у Комисију за писање извештаја за избор једног наставника за ужу научну област Методика разредне наставе на наставном предмету Мето...

РЕПУБЛИКА СРПСКА УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Научно-наставно вијеће Филозофског факултета у Бања Луци на седници одржаној 8. октобра 2012. године именовало је комисију за оцену подобности докторске дисертације п...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Дидактика и Општа педагогија Љиљана Јерковић

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 10.09.2012. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 11. 07. 2012. године образовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања по Конкурсу објављеном у дневном ...

На 175. сједници Научно-наставног вијећа Филозофско факултета у Бањој Луци одржаној 08.10.2012. године изабрана је стручна комисија за давање мишљења о испуњавању услова за избор у сарадничко звање у саставу:1.    Проф. др Остоја Ђукић, редовни професо...