Навигација

1Ц13ЕНС1084 - Методика наставе екологије и животне средине

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмЕкологија и заштита животне средине
НазивМетодика наставе екологије и животне средине
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
1Ц13ЕНС1084обавезан74П + 4В9.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Основи екологије и Педагогија са психологијомПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са основним принципима методике наставе екологије и заштите животне средине. Увођење студената у форме методичког мишљења и стручно методичког оспособљавања за паланирање наставног градива из области екологије.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање студената за самостално извођење васпитно-образовног процеса и примјену иновативних модела наставно-методичког рада.
Садржај предмета
Теоријска настава: Значај методичког образовања, предмет, циљ, задаци, повезаност са другим дисциплинама. Образовно-васпитни циљеви, задаци и садржај у настави екологије. Наставни план и приграм. Тестови у настави екологије. Корелација и координација образовно васпитних садржаја. Развој система еколошких представа и појмова, развијање еколошке свијести, радно техничке практичности и моралних квалитета. Специфичност примјене наставних принципа. Методе рада у настави екологије, основне и посебне. Облици, врсте и организација наставе екологије. Наставни облици, основне врсте наставе и посебне врсте наставе. Домаћи и школски задаци, вредновање рада ученика. Наставни објекат и наставна средства, скале за евалуацију. Припрема наставника за наставу екологије и заштите животне средине. Стручно и дидактичко-методичко усавршавање наставника. Практична настава: Писање припреме за час, мјесечног и годишњег плана рада. Хоспитовање у школи, анализа часова са хоспитовања. Пробни часови студената.
Методе извођења наставе
Вербално-текстуална, демонстративно-илустративна, практични рад, фронтални, индивидуални и групни рад, рад у пару
Литература
  1. Матовић, М. (1991): Методика наставе биологије. Научна књига, Београд.
  2. Ждерић, М., Радоњић. Ц. (1993): Методика наставе биологије. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
  3. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе биологије. Универзитет у Новом Саду. Нови Сад.
  4. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Дидактичко-методички примери из методике наставе биологије. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
Облици провере знања и оцењивање
Ангажман у настави, семинарски рад, пробни часови, 3 теста, практични испит, усмени испит