Навигација

ОГК07ДК - Дрвене конструкције

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивДрвене конструкције
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГК07ДКобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Техничка механика 2 и Отпорност материјала 2Испуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним елементима дрвених конструкција. Стицање знања о начину прорачуна и формирању конструкција од дрвета. Упознавање са класичним и савременим конструкцијама од дрвета (ЛЛД).
Исходи учења (стечена знања)
Студент по завршетку курса стиче знање за прорачун попречних пресјека и елемената од дрвета за различите врсте утицаја и знање потребно за пројектовање (статички прорачун и димезионисање) разних врста дрвених конструкција.
Садржај предмета
Увод, појмови и дефиниције, стања напрезања, допуштени напони, докази носивости и докази употреблјивости, комбинације оптерећења, дрво као конструкциони материјал. Материјали од дрвета, класификација дрвених конструкција, трајност дрвених конструкција, дрво и пожар. Примјена европских норми за дрвене конструкције, гранична стања носивости, гранична стања употреблјивости, докази стабилности елемената конструкције. Спојеви у дрвеним конструкцијама, опште, засјек, везе штапним спојним средствима, везе ексерима, завртњевима и трновима, везе вијцима за дрво, можданицима и осталим спојним средствима. Докази носивости елемената конструкције, класичне кровне консткрукције, подјела и примјена. Кровне консткрукције, прорачун елемената и карактеристичних деталја. Решеткасти системи у конструкцијама, анализа утицаја и докази носивости, формирање детаља, везе и наставци у савременим конструкцијама, порачун веза. Плочасти дрвени елементи, њихова употреба у носивим конструкцијама, прорачун главних елемената. Индустријски објекти од дрвених конструкција, просторна стабилност, формирање диспозиције хала, главни носачи, рожњаче, спрегови и остали дијелови хала, прорачун и њихово димензионисање. Лијеплјене ламелиране конструкције, системи и примјене, прорачун и димензионисање пуног носача.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације.
Литература
  1. Glišovic, I., Stevanović, B., Todorović, M.: Proračun drvenih konstrukcija prema EC 5, Građevinski fakultet, Beograd, 2019.
  2. Gojković, M.: Drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
  3. Romić: Lepljene lamelirane konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1994.
  4. Rajčić, V., Čizmar, D., Stepinac, M. : Riješeni primjeri iz drvenih konstrukcija, Zagreb, 2014.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 2 бода, активност на настави 8 бодова, 1. колоквиј 20 бодова, 2. колоквиј 20 бодова, завршни испит 50 бодова.