Навигација

ОГД09УЗТ - Уређење земљишне територије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивУређење земљишне територије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД09УЗТобавезан62П + 1В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Катастар непокретности 1.За похађање наставе одслушан предмет Катастар непокретности 1. За полагање завршног испита положен испит из предмета Катастар непокретности 1.
Циљеви изучавања предмета
Стицање торијских и практичних знања у области пројектовања и реализације пројеката уређења земљишне територије, са посебним освртом на поступак комасације.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешног завршетка овог предмета, студенти ће бити у могућности да: 1) опишу поступак реализације пројекта уређења земљишне територије комасацијом 2) користе доступне софтверске алате за извршење појединих фаза из пројекта уређења земљишне територије комасацијом и 3) израде елаборат о реализацији пројекта уређења земљишне територије комасацијом.
Садржај предмета
Планирање и уређење земљишне територије комасацијом. Историјски преглед. Програм и, инвестициони програм комасације. Комасација - управни поступак. Одлука о повођењу комасације. Утврђивање фактичког стања. Геодетско снимање. Класификација вредности пољопривредног земљишта, објеката и дугогодишњих засада. Техничка документација. Пројектовање, изградња и реконструкција мреже пољских путева. Пројектовање пољских путева. Груписање пољопривредних поседа. Књига фонда комасационе масе. Искази земљишта и сумарник исказа земљишта. Одређивање координата детаљних тачака објеката и парцела новог стања. Нумерисање табли и објеката. Рачунање површина. Умањење или одбитак вредности земљишта за заједничке потребе. Координатни систем табле, трансформација координата, ламелисање табле. Начела расподеле. Пројекат расподеле и груписања земљишта из комасационе масе. Класичан поступак расподеле земљишта из комасационе масе. Утврђивање предлога расподеле земљишта из комасационе масе на основу претходно израђеног пројекта расподеле. Претварање вредности земљишта у површине парцела ("апроксимација") и рачунање елемената парцела. Исправљање граничних линија на комасационом подручју. Исправљање граничне линије са једном преломном тачком. Техничко уређење терена. Одводњавање. Дубина, подужни профил канала и подужни пад дна канала.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе и консултације.
Литература
  1. (1) Miladinović, M.: Uređenje zemljišne teritorije, skripta, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2012.
  2. (1) Miladinović, M.: Uređenje zemljišne teritorije, skripta, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2012.
  3. (3) Lukić, V. i Macanović, D.: Uloga komasacije kod uređenja zemljišta i posjeda u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, Agroznanje br. 3, (7), (17-23), Banjaluka, 2000.
  4. (4) Macanovic, D.: Materijali o komasacijama i zivotnoj sredini i održivom korišćenju zemljišta, izvod iz doktorske disertacije, 2014.
  5. (6) Macanović, D.: Кatastar nepokretnosti i potrebe za komasacijom, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2019.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 5 поена Елаборат вјежби 15 поена Колоквијум 1 15 поена Колоквијум 2 15 поена Завршни испит 50 поена
Посебна назнака
--