Навигација

П-22 - Цивилизација и култура

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивЦивилизација и култура
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-22изборни33П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Уписан 3. семестар
   Циљеви изучавања предмета
   Анализа бројних феномена из научног поља које обухвата појмове цивилизације и културе, освијетљених различитим приступима, студентима треба да омогући упознавање са теоријским приступима култури, укаже на оријентације у поимању културе и цивилизације, представи сагласности и разлике између водећих савремених и класичних аутора, динамику односа између културе и друштва, укаже на значај културне свијести у политичком систему итд.
   Исходи учења (стечена знања)
   Студенти треба да препознавају, аналитички разматрају и објашњавају процесе и појаве које их окружују, а које припадају области културе у ширем значењу, да интерпретирају културне феномене у којима се међусобно прожимају политика, морал, економија, религија,... Разумијевајући функције и обиљежја националних култура у глобализованом свијету, као изворишта различитих конфликата, али и хоризонт могућности обликовања међунационалних и геополитичких односа.
   Садржај предмета
   Зачеци цивилизација и култура, Древне цивилизације, Теорије о култури и цивилизацији, Елементи, функције и обрасци културе, Анализа културе, Броделов модел цивилизације, Хантингтонов модел цивилизације, Сусрети и сукоби цивилизација, Мултикултурализам и интеркултурализам, Акултурација, Цивилизацијске одлике индустрализације, Масовна култура, Модерно и постмодерно доба. Култура и природа/ култура и политика/ култура и религија/ култура и морал/мит/игра/ доколица/кич.., Културне промјене и културни развој, Култура – стил живота, Етноцентризам и културни релативизам. Повратак цивилизације у варварство. Поткултуре и контракултуре. Етика и образовање. Интелектуализам и антиинтелектуализам.
   Методе извођења наставе
   Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
   Облици провере знања и оцењивање
   Провјера знања обавља се током цијелог семестра, кроз усмени (учешће у дебатама, излагање семинарских радова) и писменог (два коликвијума и семинарски рад) ангажмана студената у виду сакупљања предиспитних обавеза. На крају семестра, знање се провјерава на усменом испиту, током редовних испитних рокова.
   Посебна назнака
   П-22