Навигација

КВС - Коришћење водних снага

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивКоришћење водних снага
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
КВСобавезан1П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним типовима и карактеристикама ХЕ и њиховом улогом у ЕЕС. Упознавање са типовима турбина, склоповима агрегата и њиховим карактеристикама. Разматрање основних елемената захватних грађевина, деривација и машинских зграда. Разматрање улоге у ЕЕС, типова и објеката реверзибилних хидроелектрана.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање студената за примjену стечених знања о пројектовању хидроенергетских система (деривационих и прибранских) у пројектантској пракси.
Садржај предмета
Водне снаге у оквиру комплексне енергетике. Физичке основе искоришћења водних снага.. Типови ХЕ и класификација диспозиционих решења. Хидроенергетски потенцијали. Електроенергетске карактеристике ХЕ. Карактеристике ЕЕС. Економске карактеристике ХЕ. Вредновање и оптимално димензионисање ХЕ. Акумулациони базени и регулисање протока у њима. Подjела турбина. Типови турбина (Пелтонове, Францисове, Капланове, пропелерне, дијагоналне, цjевне турбине). Радни процеси у турбинама. Доводни и одводни елементи турбинског блока (спирала, дифузор). Проблем кавитације. Побјег турбине. Хидрогенератори. Избор типа и параметара агрегата. Систем затварача: површински и дубински затварачи, затварачи улазних грађевина, водостанске затварачнице, предтурбинске затварачнице, дифузорски затварачи. Захватне грађевине у акумулацији. Речни захвати. Каналске деривације. Деривациони тунели. Цjевоводи. Нестационарни феномени у деривацијама под притиском. Водостани. Нестационарни феномени у каналским деривацијама. Специјални објекти у хидроенергетским постројењима (таложнице, објекти за рибе). Машинске зграде (МЗ) - диспозициона и конструкцијска решења. Основни садржаји МЗ. Висински положај МЗ. Машинске хале. Пратећи уређаји и системи у МЗ. Стабилност МЗ. Спој МЗ са доњом водом.
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (дијелова елабората) и кроз самосталан рад студената на изради добијеног задатка (елабората) уз консултацију са наставником.
Литература
  1. Б. Ђорђевић, Хидоенергетско коришћење вода, Грађевински факултет, Београд, 2001
  2. Б. Ђорђевић, Коришћење водних снага - Објекти хидроелектрана, Научна књига и ГРФ, 1989
  3. Т. Дашић и Б. Ђорђевић, Хидроенергетика - кроз решавање конкретних проблема, ГРФ, 2009
Облици провере знања и оцењивање
Присуство настави (обавезно) - 5 бодова Израда рачунског задатка - 25 бодова Писмени дио испита - 30 бодова Усмени дио испита - 40 бодова