Навигација

М18МНБ:ИМНБ - Иновативни модели у настави биологије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмБиологија
НазивИновативни модели у настави биологије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
М18МНБ:ИМНБизборни22П + 4В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Обука студената за примену интерактивниих метода учења и поучавања у настави биологије. Поимање учења као интеракције између ученика и наставника, ученика међусобно, ученика и родитеља, вршњака… Преношење активности у наставном процесу са наставника на ученике, оспособљавање ученика да заједнички уче и раде на циљевима учења, на обради садржаја, примени наученог и вредновању процеса учења. Обука студената за примену интерактивних метода, техника и поступака у настави биологије, са циљем надоградње и унапређења образовно-васпитног рада.
Исходи учења (стечена знања)
Упознавање позитивних ефеката интерактивног учења: повољна емоционална клима у разреду, виши нивои мотивације, развијање сарадње међу ученицима. Преузимање одговорности за резултате учења од стране ученика.
Садржај предмета
Интеракција као вид учења и поучавања.Таксономија васпитно-образовних циљева у когнитивном подручју и њен значај за за ефикаснију индивидуализацију учења и наставе. Инерактивна настава различитих нивоа сложености. Интерактивно учење у проблемској настави. Интерактивно учење у егземпларној или парадигматској настави (на примерима се учимо, примери су поучни, примери објашњавју). Програмирана настава. Активна настава. Природа процеса учења у активном учењу/настави. Методе и облици учења у активној настави. Нова улога наставника у активној настави. Социјални фактори као детерминанта интерактивног учења. Облици психосоцијалне интеракције у интерактивном учењу. Радионице као оквир за активно учење: појам раионица, начин извођења радионица. Примена методе учења путем открића. Кооперативне методе учења: ученички тимски метод постигнућа, Тимска настава. Методе кооперативног учења. Практична настава. Вежбе у целини прате предавања према наведеним темама са конкретним примерима обраде наставних садржаја из наставе биологије у основној и средњим школама.
Методе извођења наставе
Интерактивне методе
Литература
  1. Сузић, Н., уред. (1999): Интерактивно учење, Министарство просвјете РС, Бања Лука.
  2. Сузић, Н., уред. (2001): Интерактивно учење III, Удружење наставника ,,ТТ-центар“, Бања Лука.
  3. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе биологије, ПМФ, Институт за биологију, Нови Сад.
  4. Антић, С., Јанков, Р., Пешикан, А. (2005) Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Филозофски факултет, Институт за психологију, Београд.
Облици провере знања и оцењивање
Тест, практични испит, усмени испит