Навигација

ОА19СП2 - Студио пројекат 2 - Контекст

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивСтудио пројекат 2 - Контекст
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19СП2обавезан24П + 5В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Условљеност другим предметима: Студио пројекат 1позитивно оцјењен графички рад
Циљеви изучавања предмета
Циљ наставе је проширити спознаје са Студио пројекта 1 и пажњу студента усмјерити ка основним елементима процеса пројектовања. Пројектни задатак се дозирано усложњава, кроз тематски процес који подразумијева промишљање и пројектовање почевши од мотива и скице као одговора на контекст у којем се дјелује на простор, укључујући усвајање знања у оквиру практичних ликовних искустава из области теорије боје и кориштење стечених знања и вјештина у примјењеној архитектури. Након анализе локације предметног задатка, прелази се на разраду идеје, а затим и на финализацију идејног рјешења кроз архитектонски цртеж и модел.
Исходи учења (стечена знања)
Основни исход учења је да студент успјешно овлада основним техникама и вјештинама из процеса пројектовања са акцентом на једноставним архитектонским садржајима и њиховом контексту. Савладавањем свих фаза процеса пројектовања на једноставнијим пројектним садржајима, студент ће: проширити обим процеса пројектовања и истаћи улогу контекста у овом процесу; усвојити основна знања о урбанистичкој анализи и вези резултата анализе са процесом пројектовања - са посебним акцентом на везу између анализираних просторних елемената и архитектонског рјешења; усвојити технике презентације архитектонског простора; у стваралачком процесу примјенити знања и вјештине из области ликовних умјетности.
Садржај предмета
Семестрални задатак који се односи на пројектовање једноставнијих архитектонских форми се рјешава постепено, у складу са методологијом архитектонског пројектовања. На основу детаљне анализе задатка, претпостављеног програма, предметне локације, те нарочито специфичног природног и грађеног контекста, процес пројектовања укључује формирање концепта, те реализацију идејног рјешења која подразумијева материјализацију пројектантске визије и њену аргументовану презентацију. Пракса, технологије, креативна примјена ликовних умјетности и утицај на архитектонски пројекат. Визуелни истраживачки процес кроз ликовно представљање и транспозицију облика и простора задате локације до финалног пројекта у оквиру синтезе ликовних умјетности и архитектуре. Свака фаза пројектовања биће праћена и вјежбама и задацима из визуелизације архитектонског простора, кроз архитектонски цртеж, перспективне скице, дигитализацију пројекта и израду модела.
Методе извођења наставе
Интегрисана настава кроз различите типове радионица и вјежбе.
Литература
  1. Миленковић, Бранислав: Увод у архитектонску анализу 1 и 2. Beograd: Građevinska knjiga, 2009.
  2. Ракочевић, Милан: 24 часа архитектуре – Увод у архитектонско пројектовање. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2003.
  3. Johanes Itten: The Elements of Color. London: VNR Company, 1970.
  4. Анагности, Петар: Перспектива. Београд: Научна књига, 1985.
  5. Никезић, Зоран: Грађена средина и архитектура. Београд: Архитектонски факултет, 2007.
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави: 5 Предиспитне обавезе: 60 Испит: 35
Посебна назнака
/