Навигација

ОА19ОУ - Основе урбанизма

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивОснове урбанизма
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19ОУобавезан32П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Студио пројекат 2Позитивно оцијењен графички рад и редовно похађање наставе
Циљеви изучавања предмета
Предмет разматра теоријске и практичне поставке анализе урбаног простора у циљу разумијевања основних елемената урбане структуре и форме, њихових међусобних релација и утицајних фактора на урбану трансформацију у циљу оспособљавања студената за даље студирање могућности промјене урбаних образаца на свим нивоима и по различитим аспектима истраживања урбаног феномена.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавањем свих фаза наставног процеса, студент ће: Стећи спознаје о настанку и развоју градова и аспектима урбаног простора; разумијевати процесе и утицајне факторе урбане трансформације; бити оспособљен да врши вишеаспектна истраживања урбаних простора; усвојити основна знања о међурелацијама у градским просторима; примијенити технике и вјештине препознавања градских структура са посебним акцентом на кућу и кућиште , саобраћај и јавне просторе; усвојити додатна знања о урбанистичкој анализи; усвојити технике презентације урбанистичко-архитектонског простора.
Садржај предмета
Основни појмови у урбанизму; Кратак преглед историјског развоја градова; Аспекти урбаног простора; Утицајни фактори на урбану трансформацију; Класификација и типологија градског ткива; Типолошке одреднице физичке структуре града; Кућа и парцела-становање мањих густина; Становање већих густина; Јавни градски простори; Улица-типолошка обиљежја; Обликовање простора улице; Анализа отворених јавних простора; Типологија отворених јавних простора; Традиционални градски блок; Отворени градски блок; Обликовање урбаних простора (однос изграђеног и неизграђеног); Континуитет развоја урбаног простора.
Методе извођења наставе
Интегрисана настава кроз различите типове предавања, радионица, практичних вјежби, теренског рада и консултација.
Литература
  1. 1. Никезић, З. „Грађена средина“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007.
  2. 2. Prinz, D. „Urbanizam“, Svezak 2. Urbanističko oblikovanje, Golden marketing-Tehnička knjiga Zagreb, 2008.
  3. Милић-Марковић, Љ., Милојевић, Б.„Саобраћајнице и простор -допуњено издање“, Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, 2019. год.
  4. 4. Мирковић, Б. „Основи урбанизма 1Б и 2Б“
  5. 5. Линч, К. „Слика једног града“, Грађевинска књига Београд, 1974.
Облици провере знања и оцењивање
колоквијуми, испит, практичне вјежбе, семинарски рад