Навигација

ОГД19ПНГИГ - Практична настава из геодезије и инжењерске геодезије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивПрактична настава из геодезије и инжењерске геодезије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19ПНГИГобавезан60П + 6В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Геодетска метрологија. Инжењерска геодезија 1. Инжењерска геодезија 2.Положен испит из предмета Геодетска метрологија, положен испит из предмета Инжењерска геодезија 1 и положена два рачунска колоквијума из предмета Инжењерска геодезија 2.
Циљеви изучавања предмета
Практичним радом обучити студента за самосталан рад у геодетским мрежама са различитим врстама геодетских инструмената. Стицање практичних знања о извођењу геодетских радова у инжењерству, кроз упознавање са пројектом геодетских радова, извођењем теренских радова предвиђених геодетским пројектом, анализом, обрадом и изравнањем мјерених величина и израдом елабората извршених геодетских радова.
Исходи учења (стечена знања)
Исход предмета: Студенти су оспособљени да могу самостално изводити различите врсте геодетских мерења у геодетским мрежама. На основу извршених мерења студенти формирају елаборат. Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да практично изводи геодетске радове у инжењерству што подразумјева: извршење теренских мјерења, анализу и обраду података мјерења, изравнање резултата мјерења и израду елабората о реализацији пројеката геодетских радова према прописаној методолигији и важећим прописима.
Садржај предмета
Теренска мерења: нивелман високе тачности, ГНСС статичка мерења, мерење дужина и зенитских одстојања, гравиметријска мерења. Рекогносцирање геодетске мреже инжењерског објекта. Мјерење елементарних величина у мрежи. Анализа тачности мјерених величина у геодетској мрежи. Изравнање геодетске мреже. Аналитичко повезивање инжењерског објекта и геодетске мреже. Аналитичка разрада пројекта геометрије објекта. Рачунање елемената за геодетско обиљежавање геометрије објекта. Прорачун тачности геодетског обиљежавања геометрије објекта. Геодетско обиљежавање геометрије објекта. Геодетска контрола геометрије инж. објекта - теренска контролна мјерења, изравнање контролних мјерења,тестирање хипотеза (припадност тачака геометријској фигури). Геодетски радови за потребе рекострукције пута - теренска мјерења поларном методом, детаљним нивелманом и GNSS мјерења, обрада података мјерења и израда одговарајуће геодетске подлоге. Геодетска мјерења за потребе геодетског осматрања објекта и тла.
Методе извођења наставе
Рад на терену и канцеларијска обрада резултата мерења. Теренски рад студента са разнородном геодетском опремом (тотална мјерна станица, нивелир, ГНСС) уз стално праћење наставника и сарадника, повремене косултације око обраде података мјерења одговарајућим софверским алатима и израде елаборта практичне наставе у одговарајућем рачунском центру (кабинету).
Литература
  1. Мркић, Р.: Геодетска метрологија, Научна књига, Београд, 1991.
  2. Vaniček P. & Krakiwsky E.: Геодезија - концепти, Савез геодета Србије, 2005.
  3. Муминагић, А.: Виша геодезија II, Научна књига, Београд, 1987.
  4. Благојевић, Д.: Увод у сателитску геодезију, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  5. Ашанин, С. и др.: Збирка одабраних задатака из инжењерске геодезије, Универзитет у Београду, Београд, 2007.
Облици провере знања и оцењивање
Елаборат практичне наставе. Рад на терену. Завршни испит.