Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за уже научне области Површинска експлоатација минералних сировина и Подземна експлоатација минералних сировина

Избори у звањаРударски факултет

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

У складу са чл.138 Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 01/04.3.1094/12 којом је дана 09.04.2012. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело одлуку број 21/3.156/12 дана 17.04.2012. године о формирању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање сарадника, у следећем саставу:

1. др Владимир Малбашић, доцент, предсједник - ужа научна област Површинска експлоатација минералних сировина, на наставним предметима: Бушење и минирање, Транспорт у рударству, Рударска механизација и Пројектовање површинских копова, ОЈ Рударски факултет Приједор,
2. др Небојша Гојковић, редовни професор,члан – ужа научна област: «Механика стијена», «Механика тла» и «Геомаеханика», наставни предмети: Механика стијена и тла, Геомеханика, Стабилност подземних просторија и објеката, Санација и стабилност косина, Рударско-геолошки факултет Београд, Универзитет у Београду 3. др Јово Миљновић, доцент, члан – ужа научна област.»Подземна експлоатација минералних сировина», наставни предмети: Оптимизација конструкције подземних производних система, Одводњавање у рударству, Вентилација у рударству, ОЈ Рударски факултет Приједор,

са задатком да размотри конкурсни материјал, припреми Извјештај и утврди приједлог за избор кандидата у звање сарадника за научне области Површинска експлоатација минералних сировина и Подземна експлоатација минералних сировина, за наставне предмете : Бушење и минирање, Техничка заштита и регулатива, Специјалне методе минирања и рушења објеката и Вентилација у рударству.

На основу прегледа конкурсног материјала подносимо следећи заједнички

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за уже научне области Површинска експлоатација минералних сировина и Подземна експлоатација минералних сировина Љубица Фигун