Навигација
Viber

Извјештај комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Нихада Омеровића

ДокторатиРударски факултет

Именована је Комисија у следећем саставу:
1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област „Теоријски основи припреме минералних сировина“, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бања Луци – председник Комисије,
2. Др Игор Миљановић, доцент, ужа научна област „Рачунарство и системско инжењерство“ и „Припрема минералних сировина“, Рударско-геолошки факултет Београд, Универзитет у Београду – ментор,
3. Др Недељко Магдалиновић, редовни професор, ужа научна област „Припрема минералних сировина“ Мегатренд Универзитет у Зајечару – ментор

На основу прегледа достављене документације – Пријаве за израду докторске дисертације од стране Кандидата, комисија подноси следећи

Извјештај комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Нихада Омеровића