Навигација

ОА07АП8 - Архитектонско пројектовање 8

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонско пројектовање 8
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АП8обавезан51П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаУслов за завршни испит: уредно извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1. потпис у индексу; 2. позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Јавне гараже су објекти без чије градње је незамисливо функционисање савремених градских језгара и уопште градова. Циљ предмета је упознати студенте са потребом и начином изградње јавних паркинг гаража. Циљ се реализује изучавањем теоретских аспеката проблематике, те изналажењем пројектних рјешења за различите ситуационе случајеве.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студент ће бити у могућности да: 1) урбанистички позиционира и пројектује објекте за паркирање возила, 2) да архитектонски пројектује објекте за паркирање возила различитих техничко-технолошких захтјева, 3) да архитектонски пројектује пратеће садржаје гаража (администрација, техничке просторије, ауто-праоница, сервис за поправку аутомобила и сл.) и 4) да пројектује конструктивне склопове специфично прилагођене потребама објеката за паркирање возила. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће по завршетку предмета бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама пројектовања објеката за паркирање возила, и бити способни да их примијене у пројектовању специјализованих паркинг гаража.
Садржај предмета
Упознавање са типологијом објеката за паркирање возила /јавних паркинг гаража/ кроз: 1) историјски развој пројектовања и изградње овог типа објеката; 2) теоретске поставке њихове градње и саобраћајне реконструкције градских језгара; 3) анализу принципа и примјера рјешавања јавних паркинг гаража; 4) спознају нормативива за пројектовање; 5) подјеле јавних паркинг гаража (механизоване - са хоризонтално непокретним и покретним лифтовима, и немеханизоване - са правим дугим, кратким и кружним косинама, и укошене јавне паркинг гараже); 6) анализу функционалних група (улазно – излазни блок, пјешачке комуникације, саобраћај у кретању, саобраћај у мировању, додатни садржаји и сл.); 7) преглед критеријума за избор и примјену материјала у обликовању и опремању јавних паркинг гаража и 8) архитектонску форму и обликовање јавних паркинг гаража.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, теренски рад
Литература
  1. 1. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 1: Planning Principles. DOM publishers
  2. 2. Irmscher, Ilja. (2012). Parking Structures: Construction and Design Manual. Vol. 2: Buildings and Projects. DOM publishers.
  3. 3. Brčić, Davor, i Šoštarić, Marko. (2012). Parkiranje i garaže. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.
  4. 4. Champan, Robert, et. al. (2010). The Dimensions of Parking. USA: Urban Land Institute.
  5. 7. Chrest, Anthony, et al. (2001). Parking structures: planning, design, construction, maintenance and repair. New York: Springer Science + Business Media.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на часу - 5 бодова Графички рад (прелиминарна+ коначна предаја > 10+50 бодова) - 60 бодова I колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова II колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова
Посебна назнака
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе (маx. 3 изостанка). Студенти, који нису редовно пратили вјежбе или чији рад је негативно оцијењен на коначној предаји, наредне школске године поново прате вјежбе по новом пројектном задатку. Уколико предметни асистент, при оцјењивању графичких радова, процијени да графички рад предат на коначној предаји својим квалитетом задовољава критеријуме пролаза али због ситних грешака губи на квалитету и оцјени, асистент има право дозволити студенту дораду графичког рада за вишу оцјену. Уколико се, при оцјењивању графичких радова, процијени да се појединачни графички рад студента, одговарајућим вишим квалитетом, издваја од остатка графичких радова, предметни асистент може студенту одобрити израду изложбеног плаката за додатних маx 5 бодова. Студент може да положи теоријски дио испита тако да положи два колоквијума 35% (I колоквијум 17,5%+ II колоквијум 17,5%) или испит 35% (I тест 17,5% + II тест 17,5%).