Навигација

Н-27 - Медијске регулативе

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивМедијске регулативе
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-27обавезан43П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
У складу с Правлима студирања првог циклуДа је студент стекао формалне академске услове за приступ слушању предмета према Правилима студирања провг циклуса студија.
Циљеви изучавања предмета
Студенти ће моћи да разумеју значај, циљ и потребу регулације медијске продукције, али и да се упознају са конкретним садржајима низа докумената из сфере медијског права и медијске регулације које представљају правни и теоријски оквир за медијску агенду и новинарски хабитус.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти могу да изграде сазнања о теоријским регулативама преткомпјутерских и компјутеризованих медија, односно медија првог и другог доба. Овакав широки опсег изучавања медијске и новинарске етике и регулације, има капацитете да осигура упознавање развојних токова светске и локалне праксе регулације. Истовремено, студенти имају могућности да се баве самосталним истраживањима литературе о темама изучавања у оквиру предмета, те да на основу теоријски модела стратегије и регулације медија, увежбају вештине које ће им помоћи да препознају моделе регулације медија. Ангажован приступ изучавању садржаја предмета ствара основе за успешније разумевање медијске праксе
Садржај предмета
1. Подручје етике информисања ; дескриптивна, стратешка и нормативна етика 2. Деонтологија новинарства; функције и циљеви новинарске етике 3. Етички кодекси и савети за штампу; историјски аспект 4. Начела новинарске професије; права и одговорности, разграничења, одупирања притисцима, истина и поштовање новнарске тајне 5. Нечасне методе у новинарству: поштовање личности, претпоставка невиности, поштовање жртве, поштовање приватности, повреда части. 6. Границе нормативне етике 7. Етика и морални развој: етичка комуникација и принципи моралних врлина 8. Етика и морално расуђивање: контекст и модели моралног расуђивања 9. Истина и поштење у медијској комуникацији: инфозабава, реклама и односи с јавношћу 10. Етика и приватност; приватност као морални и правни концепт 11. Етичке дилеме у новим медијима: питање ауторских права и регулација 12. Економски притисци и друштвена и медијска одговорност 13. Медији и антисоцијално понашање (говор мржње, неуљудност, нецивилизованост) 14. Стереотипи у медијима (расни, етнички, родни, стара лица, инвалиди, болесни) 15. Деца и млади у медијима: морално увредљив садржај и законска регулација
Методе извођења наставе
Настава и вежбе изводе се применом различитих наставних метода и приступа. Поред примене фронталног наставног рада ex catedra, користе се и методе: укључивања и интеракције, дискусије у малим групама – панел дискусије и симулације проблема изучавања, анализа садржаја и истраживање студената – самостално и у групама. На предавањима се износе примери студија случаја и врши хипотетичка анализа датих примера. Све наставне јединице наставник презентује мултимедијално, користећи савремене нове медије у образовању.
Литература
  1. 1. Луис Алвин Деј (2004). Етика у медијима. Београд: Медија центар/Плус. 2. Џосеф Тјуроу (2012). Медији данас: увод у масовне комуникације. Београд: Clio (129-209) 3. УН конвенција о правима детета 4. Медијске регулативе: Закони и конвенције у БиХ и РС Допунска литература 1. Татјана Тапавички Дуроњић (2011). Комуницирање у медијасфери. Београд: Бард/фин. 2. Дебра Џонсон (2006). Компјутерска етика. Београд: Службени гласник. 3. Стујуарт Прајс (2011) Изучавање медија. Београд: Clio. 4. Ханс-Јоа
Облици провере знања и оцењивање
Провера знања врши се континуирано у току семестра кроз организовање дискусије и праћење активности студента. Праћење наставе и бодовање студента врши се према Правилима студирањеа првог циклуса студија.
Посебна назнака
Обавезни предмет, шифра предмета: Н-27