Навигација

Н20-28 - Односи с јавношћу

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивОдноси с јавношћу
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-28обавезан52П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан пети семестар
Циљеви изучавања предмета
Циљ овог предмeта је разумијeвање односа с јавношћу као метода друштвеног комуницирања у савременом медијском окружењу. Разматрају се најважније особине, елементи, функције и циљеви односа с јавношћу различитих организација, заједница и појединаца. Студенти се ближе упознају са природом и врстама јавности, односима са медијима и јавним комуницирањем на друштвеним мрежама. Разматрају се и питања попут стварања слике и угледа организације у јавностима, те врсте, методи и технике обликовања порука и комуницирања са циљним јавностима. Поред тога, расправља се и о свеобухватним односима с јавношћу, о комуникацијским истраживањима и кампањама, као и о кризним ситуацијама, етичким питањима и поjединим теоријским приступима у односима с јавношћу. Студенти вјежбају писање и обликовање саопштења за јавност и других садржаја, организацију конференција за медије, као и односе с јавношћу на друштвеним медијима.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти стичу разумијевање најважнијих стручних и практичних питања у односима с јавношћу и упознају различите путеве у трагању за њиховим одговорима. Након похађања предмета, студентима су јасне најважније димензије улоге комуницирања с јавностима у савременом окружењу, као и најважнији начини и технике развијања и одржавања складних и савјесних односа с јавношћу.
Садржај предмета
(1) Упознавање са програмом предмета; Увод, опис и улога односа с јавношћу (ОСЈ); Jавност у ОСЈ; (2) Историјски осврт на ОСЈ и питање њиховe оправданости (легитимитета); Етичка и правна питања у ОСЈ; (3) Стратешки и „свакодневни“ ОСЈ; Односи с потрошачима, запосленима, заједницом, улагачима/донаторима, посебним јавностима и медијима; (4) Комуникативни жанрови и вјештине писања и комуницирања у ОСJ: саопштење за јавност и др; (5) Односи с медијима; ОСЈ на друштвеним медијима (ДМ); (6) Организација догађаја; (7) Кризно комуницирање; (8) Комуникацијске кампање; (9) Идентитет организације; Унутрашњи односи с јавношћу – интерно комуницирање; (10) ОСЈ производних предузећа и организација; ОСЈ малих предузећа и радњи; (11) ОСЈ услужних предузећа и организација; ОСЈ у школству и здравству, културних друштава, фондација, удружења грађана и других организација; (12) ОСЈ у јавној управи; Политичко комуницирање – ОСЈ у представничким тијелима (скупштина) и политичким странкама; Лобирање; (13) ОСЈ јавних личности и лични ОСЈ; (14) Истраживања у ОСЈ; Теоријски приступи и модели ОСЈ; (15) Закључна расправа
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. Најважнија предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра.
Литература
  1. Томић, З. (2016). Односи с јавношћу: теорија и пракса. Загреб, Хрватска: Synopsis.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), пет (5) кратких радова (саопштења за јавност и други написи на задану тему, кратке анализе и сл) (5x2 бода) и редовног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити/уписати највише 50 бодова. Завршни испит носи највише 50 бодова.