Навигација

С20-22 - Социологија културе и умјетности

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПримијењена социологија
НазивСоциологија културе и умјетности
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С20-22обавезан43П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема/
Циљеви изучавања предмета
У оквиру социологије културе биће обрађени појам културе, однос културе и друштва, функције културе у друштву, културне потребе и вриједности, однос личности и културе, однос религије и културе, етнонационализам и културни релативизам, мултикултурализам, интеркултурализам, транскултурализам, културни конфликти, култура толеранције, глобализација у култури, култура нових друштвених покрета, поткултура и противкултура. У оквиру социологије умјетности биће обрађени предмет, циљеви и задаци ове научне области, те литература и филм као посебне области у оквиру умјетности.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи разумјети и самостално анализирати основне појмове из културе и цивилизације, самостално пратити основне теоријске домашаје у оквиру различитих теоријских приступа, с посебним освртом на савремене теорије и друштва, развијати цјеловит и критички приступ културним феноменима, самостално просуђивати о савременим дилемама и питањима из ове области. У оквиру социологије умјетности студенти ће моћи да схвате и анализирају друштвену условљеност умјетничких дијела и да се упознају са неким од облика умјетности.
Садржај предмета
1. Појам, предмет и задаци социологије културе; Дихотомни модели као пукотине културе 2. Теоријски правци 3. Мапе културе 4. Култура и језик; Друштво и култура 5. Културни релативизам и етноцентризам 6. Мултикултурализам, културни плурализам и транскултурализам 7. Културне промјене у културни развој 8. Функције културе 9. Стилови живота 10. Медијска култура и масовне комуникације 11. Масовна култура 12. Култура, модернизација, транзиција; Постмодерна и виртуелна култура 13. Социологија умјетности -појам, предмет, циљеви и задаци 14. Социологија литературе и књижевности 14. Социологија филма
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са инетрактивним приступом. Семинарски радови студената уз заједничку анализу и критичко промишљање. Презентација погодних видео материјала и разговор након презентације.
Литература
  1. Коковић Драган (2005) Пукотине културе, Прометеј, Нови Сад Илић Милош (1991) Социологија културе и уметности, Научна књига, Београд Клосковска Антољина (2001) Социологија културе, Чигоја штампа, Београд Елиот Томас (1995) Ка дефиницији културе, Просвета, Ниш Иглтон Тери (2002) Идеја културе, Наклада Јесенски и Турк, Загреб Звијер Немања (2011) Идеологија филмске слике: социолошка анализа партизанског ратног спектакла, Филозофски факултет, Београд Маширевић Љубомир (2011) Постмодерна теорија и ф
Облици провере знања и оцењивање
Први колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присуство 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (у оквиру завршног испита ће се рачунати оцјена са семинарског рада 0-10 бодова)