Навигација

ОГД07КОМ - Комасација

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивКомасација
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07КОМобавезан82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уређење земљишне територије.За похађање наставе, одслушан предмет Уређење земљишне територије. За полагање испита, положен испит из предмета Уређење земљишне територије.
Циљеви изучавања предмета
Унапређење теоријских и практичних знања у области уређења земљишне територије комасацијом, са посебним освртом на стратегију комасације, планирање и програмирање комасације, критеријумима за избор приоритета за комасацију, посебним знањима за расподелу комасационе масе, организација и информациони систем комасације као и стицање знања из области екпропријације. Стицање теоријских и практичних знања из области Уређење земљишне територије комасацијом, израде стратегије и програма комасација, планирања и програмирања комасације и експропријације.
Исходи учења (стечена знања)
Коришћење стечених знања у теоријском и практичном раду из области Уређење земљишне територије комасацијом, израде стратегије и програма комасација, планирања и програмирања комасације и експропријације.
Садржај предмета
Прописи о комасацији и други прописи уско везани за комасацију. Национална стратегија комасације. Просторни и урбанистички планови, пољопривредне основе као база за комасацију. Критеријуми за утврђивање приоритета у комасацији. Програм комасације. Модели расподеле комасационе масе. Урбана комасација и уређење сеоских насеља у поступку комасације. Информациони систем комасације. Организација комасације. Ефекти комасације. Експропријација и геодетскотехнички радови у експропријацији.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања на којима се студенти упознају са теоријским основама а на вјежбама се израђује елаборат.
Литература
  1. Miladinović, M.: Komasacija, skripta, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2011.
  2. Miladinović, M.: Uređenje zemljišne teritorije, skripta, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2012.
  3. Macanović, D.: Кatastar nepokretnosti i potrebe za komasacijom, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2019.
  4. Lukić, V., Macanović, D.: Uloga komasacije kod uređenju zemljišta i posjeda u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, Agroznanje br. 3, (7), (17-23), Banjaluka, 2000.
  5. Službeni glasnik Republike Srpske, 93/06, 86/07, 14/10, Zakon o poljoprivrednom zemljištu. ; Službeni glasnik SR Bosne i Hercegovine, 24/85, Zakon o komasaciji. ; Službeni glasnik Republike Srpske, 13/02, 87/07, 50/10, Zakon o opštem upravnom postupku. ; Službeni glasnik Republike Srpske, 06/12, Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske. ; Službeni glasnik Republike Srpske, 43/13, 106/15, Zakon o uređenju prostora i građenju.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања: оцјењује се активност на предавањима и вјежбама (5 бодова), израђени елаборат (самосталност у изради, форма и садржина (10 бодова)), брани елабората по фазама израде (укупно 35 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова).
Посебна назнака
Семинарски рад студент израђује самостално, на часовима вјежби. Рок за израду и предају Семинарског рада је до завршетка редовне наставе.Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права полагања испита, мора обновити слушање предмета.