Навигација

ОА07РГН - Ревитализација градитељског насљеђа

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство,Архитектонско пројектовање,Архитектура,Урбанизам
НазивРевитализација градитељског насљеђа
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07РГНобавезан71П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Историја архитектуре и насеља 1, Историја архитектуре и насеља 2 и Историја архитектуре и насеља 3, Заштита градитељског насљеђаЗавршене предиспитне обавезе
Циљеви изучавања предмета
Програм предмета обухвата материју из области ревитализације градитељског насљеђа од значаја за образовање архитеката. Упознавање са основним принципима и методологијом ревитализације, као и проблемима техничке заштите, ревитализације, савремене изградње у историјским амбијентима. Треба да допринесе основном образовању студената у овој области, неопходном код рјешавања пројектих задатака у заштићеним срединама
Исходи учења (стечена знања)
Стечена основна знања о принципима ревитализације градитељског насљеђа, проблемима техничке заштите и савремене изградње у историјским амбијентима. Студенти су оспособљени за рјешавање пројектних задатака у заштићеним историјским цјелинама
Садржај предмета
Уводно предавање, Стање споменика културе, проблеми и методи заштите. Основна начела техничке заштите. Техничка заштита културних добара - методе. Очување појединих објеката и њихова заштита. Народно градитељство, очување и заштита. Интегративна заштита. Градитељско насљеђе и архитектонски ствараоци. Ревитализација историјских грађевина. Могућности савременог коришћења историјских грађевина. Стратегија обнове и мјесто културног насљеђа у просторним и урбанистичким плановима. Заштита и обнова историјских урбаних цјелина. Урбана обнова градова у прошлости и однос према насљеђу. Анализа карактеристичних примјера валоризације и заштите историјских урбаних цјелина у нашој земљи и свијету. Управљање историјским градовима.
Методе извођења наставе
Настава се одвија путем интерактивних предавања, теренског рада, активног учешћа на вјежбама што резултира израдом графичких радова, самосталну анализу релевантне литературе и вербалну одбрану графичких радова
Литература
  1. Нешковић Ј, Ревитализација градитељског насљеђа, Београд 1985.
  2. Jokileto Y, A History of Architectural Conservation, Oxford 1999.
  3. Вученовић С, Архитектонска и урбана конзервација, Београд 2003.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Активност на настави Колоквиј/испит Графички радови
Посебна назнака
Нема