Навигација

ОАП07ЕЕОГ - Енергетски ефикасна и одржива градња

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектонско инжењерство
НазивЕнергетски ефикасна и одржива градња
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОАП07ЕЕОГизборни81П + 3В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
НемаНема
Циљеви изучавања предмета
Енергетски ефикасно и одрживо грађење је потреба, визија и императив у БиХ и ЕУ. Циљ је промовисати савремена принципе градитељства из ЕУ и Свијета и учинити интегративни процес дизајна доступан студентима и стручној јавности. Предмет користи искуства на изградњи Нове зграду факултета коју градимо на принципима енергетски ефикасне градње, стварамо иновативан и савремен образовни простор, који стимулише и инспирише студенте – она је испитна лабораторија знања.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће овладати потребним знањима из различитих области везаних за енергетску ефикасност у зградарству и бити оспособљени да техно-економски процењују и предлажу потребне мјере за рјешавање проблема ефикасне употребе енергије у зградарству, као и да користе хардверске и софтверске технологије у анализи енергетске ефикасности објеката.
Садржај предмета
Појам и принципи енергетски ефикасне и одрживе градње. Нискоенергетски и пасивни стандарди, искуства ЕУ и земаља у окружењу. Савремене пасивни соларни технологије системи.у функцији одрживости и побољшању комфора. Активни и пасивни соларни системи. Архитектонска форма, технологија и природа. Прва провјера, јавна презентација, дијалог. Топлотни комфор. Услови. Стандарди. Физички параметри средине. Пренос топлоте кроз омотач зграде. Начини преноса топлоте. Прорачун коефицијента пролаза топлоте кроз поједине грађевинске елементе. Топлотни губици. Трансмисија. Вентилација. Прорачун топлотних губитака кроз омотач зграде.Пренос влаге кроз грађевинску конструкцију. Прорачун дифузије и кондензације водене паре. Соларни системи. Савремена пасивна, нискоенергетска паметна зграда. Комбиновани системи. Рачунарске вјежбе – примјена акутелних софтвера у области енергетске ефикасности зграда. Друга провјера, јавна презентација, дијалог. Практична искуства, посјете и гостовања. Разрада пројекта, детаљи. Семинарски, упутство и теме. Профилисање става о презентацији и одбрани. Завршни испит и упис оцјена.
Методе извођења наставе
Предавања, аудиторне вежбе, консултације, израда семинарског рада.
Литература
  1. Б. Антуновић, Физика зграде, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бања Луци, 2014.
  2. Миленко Станковић: Трећа књига, друга из едиције "Искуства градитеља," под називом Хармонија и конфликти у простору, Издавач Архитектонски факултет, штампа ГрафоМарк Лакташи, Бањалука 2007, ISBN 978-99938-616-7-6, (стр. 1-302).
  3. Миленко Станковић: Друга књига - Приручник, Просторно-територијално одржив развој и ЛЕАП, Издавач Књижевна задруга Републике Српске, штампа ГрафоМарк-Лакташи, Бањалука 2004, ISBN 99938-33-19-3, (стр. 1-164).
  4. W. Willems, K. Schild, S. Dinter, Praxis Bauphysik -Handbuch Teil I and Teil II, Springer Vieweg, 2013.
  5. Правилник о енергетскoj ефикасности зграда, Република Србија, Београд, 2011.
Облици провере знања и оцењивање
Семинарски рад = 50 поена, Одбрана завршног рада = 50 поена.
Посебна назнака
Students are required to attend classes and pass every assessment through semester. Students from seminar work must achieve at least 50% of points and thus acquire the right to take the final exam in the form of dissertation defense. The student has passed the examination if he achieved a score of 50% or more points from each type of assessment: seminar papers and the dissertation defense .The final exam will be held in the examination period, in accordance with regulations. A student who is unjustifiably absent from classes for more than 20%, must renew course attendance next year.