Навигација

ОАУ07ПТА - Простор, тијело и архитектура

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмУрбанизам
НазивПростор, тијело и архитектура
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОАУ07ПТАизборни81П + 4В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаЗа полагање завршног испита: извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењени семестрални задаци.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је продубљивање знања и развијање савремених вјештина пројектовања у области коју истражује предмет уз истицање њених потенцијала, особина и важности. Тежиште је на унапређењу квалитета креативног дизајн процеса кроз истраживање односа између феномена људског тијела, феномена архитектуре и простора уопште. Студенти уче како да открију, изоштре и развију архитектонску идеју од непосредне и импулсивне реакције до сопствене свијести о њој, и да оправдају своја архитектонска открића у просторној конструкцији (цртеж, филм, фотографија и покрет људског тијела). Истраживањем "о тијелу" и "кроз тијело" студенти ће да надограде знање о физичком аспекту простора према нефизичком (genius loci).
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног савладавања предмета студенти ће се оспособити да самостално обављају сљедеће активности: индентификују проблем, дефинишу методологошки приступ и холистички обликуjу сопствена урбанистичко-архитектонска рјешења у савременом просторном контексту користећи тијело као мјерило за дизајн простора; истражују однос између тијела и простора кроз вишестепени процес стварања; стичу разумијевање о феномену индивидуалног и колективног тијела, као и разумијевање простора кроз индивидуално и колективно искуство у простору; уче да упореде своје просторно-физичко окружење са феноменом материјалног и нематеријалног аспекта тијела. Студенти ће бити у стању да повежу свој индивидуални простор са људским карактеристикама.
Садржај предмета
Упознавање са међусобним везама између простора, тијела и архитектуре кроз: 1) анализу архитектуре кроз перцепцију тиjела, чула и пропорција истраживањем њиховог утицаја на њен дизајн; 2) истраживање историјског значаја тијела у архитектури: од ренесансе до XIX вијека, и од Ле Корбизијеа до данас; 3) анализу теорија сомаестетике, психодинамичког покрета, релационе аестетике, психогеографије и ситуационизма, и филозофије перцепције; 4) анализу појма духа мјеста (genius loci); 5) редефинисање и унапређење постојећих методологија урбанистичко-архитектонског дизајн процеса кроз проширење постојећих истраживања теорије сомаестетике и појма genius loci; 6) разумијевање и истраживање става сомаестетике да је идеја основа за сваку архитектонску просторну креацију, а да је добро стање тијела основа за добру идеју; 7) истраживање кроз дискурзивни простор цртежа, филма, фотографије и покрета људског тијела и њихове улоге у афирмацији везе простора, тијела и архитектуре; 8) истраживања у домену функционално-амбијенталних карактетистика просторног контекста.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, консултације, теренски рад
Литература
  1. Bloomer, K. C., Moore, C. W. (1977). Body, Memory, and Architecture. New Haven: Yale University Press.
  2. Calvino, I. (1972). Invisible Cities. SAD: Harcourt Brace & Company
  3. Dodds, G., Tavernor, R. (2002). Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture. Cambridge: The MIT Press.
  4. Norberg-Schulz, C. (2000). Genius Loci. Towards a phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
  5. Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body: Essays in Somaesthetics. New York: Caambridge University Press.
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави - 5 бодова Графички рад / Радионица - 60 бодова (40 + 20 бодова) Колоквијуми / Испит - 35 бодова (2 x 17,5 бодова)
Посебна назнака
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе. Наставно особље предмета рад студента прати континуирано у току трајања наставног процеса, при чему се активност студента вреднује са 5% од укупне оцјене. Услови за предају графичког рада: 1) одслушана предавања и вјежбе, 2) уредно предати сви графички прилози дефинисани пројектним задатком и формом предаје графичког рада и 3) графички рад предат у заказаном термину. Право на потпис у индекс имају студенти који су редовно похађали предавања и вјежбе. Право изласка на испит имају студенти који су уредно извршили све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1) потпис у индексу и 2) позитивно оцијењени семестрални задаци.