Навигација

Б13626 - Законски прописи и контрола квалитета намирница

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПрехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTS
НазивЗаконски прописи и контрола квалитета намирница
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б13626обавезан62П + 1В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
//
Циљеви изучавања предмета
Да се студент упозна са: законским прописима у Босни и Херцеговини и Републици Српској; значајем усаглашавања националних прописа и стандарда са међународним; процедурама за доношење прописа о храни; садржајем најважнијих законских прописа о квалитету и безбједности хране и њиховом практичном примјеном.
Исходи учења (стечена знања)
Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен да користи стечена знања и самостално примјењује одредбе хоризонталних законских прописа који се односе на квалитет и безбједност хране, провјерава усаглашеност квалитета производа и процеса са прописаним условима, односно да сугерише корективне мјере ако се установи неусаглашеност.
Садржај предмета
Стандарди квалитета и безбједности производа и стандардизација; Прописи о храни у БиХ и РС; Закон о храни; Услови рада које морају испуњавати овлаштене испитне лабораторије које проводе анализе хране; Прописи о хигијени хране – општи и специфични услови које морају испунити субјекти у пословању са храном; Декларисање и означавање хране; Контаминенти у храни (Контаминенти биолошког поријекла, Тешки метали као контаминенти, Резидуе пестицида, хербицида и нитрати као контаминенти, Резидуе ветеринарских медицинских производа, Материје које долазе у контакт са храном, Контаминација узрокована ГМО, Прехрамбени адитиви као контаминенти у храни).
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вјежбе, семинарски рад консултације.
Литература
  1. Grujić Radoslav, Grujić Slavica, Radovanović Radomir. 2016. Upravljanje rizicima u procesima proizvodnje hrane.Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 468 strana, ISBN: 978-99955-81-20-6.
  2. Грујић Славица, Блесић M. 2007. Прописи о храни. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ). 305.стр.
  3. Lambert J.L, Grujić Slavica, Grujić R. 2005. Food Safety, Information and education of consumers. University of Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina and TEMPUS, Banja Luka (BA), Lleida (E). (In English and Serbian)
  4. Goodburn Kaarin, 2001. EU Food Law, A practical guide. CRC Press, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.
  5. Одговарајући прописи у Босни и Херцеговини и Републици Српској
Облици провере знања и оцењивање
Писмене провјере и завршни испит.