Навигација

2Ц13ГЕО004 - Модели демографског развоја

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеографија
НазивМодели демографског развоја
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
2Ц13ГЕО004обавезан12П + 2В7.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Интердисциплинарни приступ и усвајање специфичних знања и способности демографске анализе примјеном директних и индиректних демографских техника. Тежиште проучавања је на примјени демографских модела у сврху анализе сложене проблематике кретања становништва, компоненти демографског развоја и структурних карактеристика становништва.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти требају стећи специфична знања и вјештине системске анализе из области демографског развоја примјеном одговарајућих демографских модела, што би им омогућило обављање дјелатности у установама за планирање и развој.
Садржај предмета
Појам и значај демографских модела. Методе и технике демографске анализе. Врсте и типови демографских модела. Основни модели демографског развоја. Аналитичко-синтетички модели. Функционално-синтетички модели. Малтузијанске популације. Модел стационарног становништва. Модел стабилног становништва. Моделне таблице морталитета -Таблице Уједињених нација за земље у развоју. Кол-Демењијеве моделне регионалне таблице. Лидерманов систем таблица и Брасове логит таблице. Модели фертилитета – Кол-Траселов модел и Брасов модел. Модел нупцијалитета. Модели миграција. Демографске теорије и потреба за новом теоријом демографског развоја. Примјена демографских истраживања у друштвеној пракси.
Методе извођења наставе
Усвајање специфичних знања о савременим демографским теоријама, методама и техникама, кроз анализу демографских процеса и проблема код нас и у свијету. Стручна знања и способности ће се обезбиједити кроз предавања, вјежбе, консултације и практичну наставу кроз обраду семинарских радова који обухватају студије случаја, те анализира демографска статистика примјеном одговарајућих демографских метода и модела.
Литература
  1. Д.Брезник: Демографија – анализа, методи и модели, ЦДИ, ИДН, Београд, 1977.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања се обавља писмено (тест) у току семестра. Завршни испит се полаже писмено (тест) и усмено. Предат и одбрањен семинарски рад на вјежбама је услов за приступање писменом тесту, односно усменом испиту.