Навигација

П-48 - Медији и политика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивМедији и политика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-48изборни72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан седми семестар-
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ предмета „Медији и политика“ јесте упознавање студената са концептом медијализоване политике, односно приближавање концепта медијски посредоване политике будућим политиколозима. Улога медија у политичком процесу мијењала се током времена, да бисмо данас, на почетку двадесет и првог вијека, могли констатовати да су медији политички извор моћи, те из односа политичког садржаја и имиџа у политици и њихове презентације у медијима, произилази наше поимање политике. Управо ова међузависност медија и политике, те конкретни ефекти настали из ове релације као што су спиновање, политички односи с јавношћу, паковање политика, продаја политичара, итд., основни су фокус овог предмета.
  Исходи учења (стечена знања)
  Очекује се да студенти стекну основна теоријска и практична знања која омогућују како стручно праћење и валоризовање односа медија и политике, тако и професионално укључивање у аналитички приступ политици посредованој масовним медијима.
  Садржај предмета
  Увод - медији као "огледало" стварности; Однос садржаја и имиџа у политици; Медији као извор моћи; Медијализација политике; Управљање утисцима у политици; Улога медија у либералној демократији; Однос новинара и политичара; Спиновање - умјетност политичких односа с јавношћу; Продаја политичара и стварање звијезда; Продаја политике и увјерења; Продаја рата - продаја мира; Медији и тероризам; Медији и међународни односи; Закључак - политика заснована на промоцији.
  Методе извођења наставе
  Настава и вјежбе
  Литература
  1. Лоу, П. Е. (2013): Медији и политички процес, Београд: Факултет политичких наука
  2. Михаиловић, В. (1984): Пропаганда и рат, Београд: Војноиздавачки завод;
  3. Баћевић, Љ. (2004): In media res, Београд: Институт друштвених наука;
  4. Шушњић, Ђ. (1999): Рибари људских душа, Београд: Чигоја штампа;
  5. Chomsky, N. (1997): Media control. New York: Seven Stories Press;
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања вршће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, на завршном испиту, у вријеме редовних испитних рокова. Завршном испиту могу приступити сви студенти који су испунили предиспитне обавезе. Завршни испит се организује усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активности током наставе и вјежби (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно остварити 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50). У зависности од оствареног броја бодова коначна оцјена се формура према Правилима студирања на првом и другом циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци (Члан 47).
  Посебна назнака
  -