Навигација

П-52 - Политичко комуницирање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитичко комуницирање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-52обавезан82П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан осми семестар-
Циљеви изучавања предмета
Предмет се бави политичким комуницирањем као инфрастурктуром и чиниоцем политичког процеса, његовим развојем, врстама и функцијама, субјектима политичког комуницирања и њиховим карактеристикама, стратегијама политичког комуницрања, средствима политичког комуницирања, детерминантама изборног понашања, начинима прикупљања финансијских средстава за кампању и организације кампање.
Исходи учења (стечена знања)
Програмом из предмета Политичко комуницирање предвиђено је стицање теоријских и основних практичних знања која омогућавају дипломираним студентима укључивање у низ активности у процесима политичког комуницирања, као и професионално обављање различитих послова у оквиру политичког комуницирања, посебним службама које се баве политичким комуницирањем у саставу државних органа и политичких странака, као и у специјализованим агенцијама, али и медијима.
Садржај предмета
Уводно разматрање (Упознавање студената са предметом, исходима учења, обавезама у току семестра и сл.), Појмовно одређење политичког комуницирања, Политичка пропаганда и политички односи с јавношћу, Медији у служби политичког комуницирања, Политичко новинарство и медијска политика, Медији као посредник и субјект политичког комуницирања, Страначка политичка комуникација и унутарстраначко организацијско комуницирање, Теорије медија и комуницирања у политичкој комуникацији, Изборне кампање и изборна мотивација, Изборне кампање - реализација, Лобирање, Политичко комуницирање и интернет, Грађанска партиципација у контексту политичког комуницирања, Анализа политичке комуникације, Завршно разматрање.
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео метеријала и документарних филмова. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
Литература
  1. Славујевић, З. (2008): Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Београд: Факултет политичких наука, Чигоја;
  2. Церфас, А., Радојковић, М. (2011): Менаџмент политичке комуникације, КАС, Београд;
  3. McNair, B. (2003): Uvod u političku komunikaciju, Fakultet političkih znanosti, Zagreb;
  4. Славујевић, З. (2006): Библија и пропаганда, Београд: Службени гласник;
  5. Крсмановић, Д. (2013): Водич кроз лобирање, КАС, Београд;
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања вршће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра приступитисви студенти који су испунили предиспитне обавезе. Завршни испит се организује усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активности токомнаставе и вјежби (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно остварити 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из испита (максимално 50). У зависности од оствареног броја бодова коначна оцјена се формура према Правилима студирања на првом и другом циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци (Члан 47)., на завршном испиту, у вријеме редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-