Навигација

КПООГС - Концепти и принципи одрживости и отпорности грађене средине

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмАрхитектура и урбанизам
НазивКонцепти и принципи одрживости и отпорности грађене средине
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
КПООГСобавезан12П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема-
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са кључним концептима, принципима и проблемима одрживости и отпорности грађене средине у различитим областима које се баве простором, као и примјерима њихове примјене у урбанистичкој и архитектонској пракси. Прецизније, циљ предмета је изучавање: - појма одрживог развоја, његових социјалних, економских и еколошких аспеката; - просторне димензије одрживог развоја кроз све просторне нивое: од регионалног, градског, нивоа урбаног блока, до објекта; - проблема климатских промјена и његовог утицаја на различите просторне нивое; - утицајних фактора на урбану форму; - концепта одрживости кроз модел интегралног планирања; - могућности унапређења методологије планирања у условима климатских промјена; - начела планирања и грађења у складу са принципима енергетске ефикасности.
Исходи учења (стечена знања)
- Развијена свијест о идеји одрживог развоја; - Способност препознавања проблема у простору који су резултат климатских промјена и других аспеката који нарушавају одрживост у грађеним срединама; - Свеобухватно знање о утицајним факторима на урбану форму и њиховој интеракцији, из домена природних, економских и социјалних контекстуалних услова; - Разумијевање значаја и улоге одрживог просторног развоја у контексту одрживости; - Свеобухватно знање о методама интегралног планирања; - Способност и вјештине анализе и критичког мишљења о заступљености принципа интегралног планирања и одрживости у плановима разних просторних нивоа; - Способност и вјештине за рад у мултидисциплинарним тимовима на пословима планирања одрживог просторног развоја на различитим просторним нивоима.
Садржај предмета
У оквиру теоријског дијела предмета обрађиваће се сљедеће теме: - Увод у предмет и подручје истраживања, основни појмови одрживости, - Одрживи економски и социјални равој, - Одрживи развој животне средине, проблеми климатских промјена, - Стратегије одрживог просторног развоја региона и општина, - Стратегије одрживог развоја градова, - Утицајни фактори на урбану форму, - Планирање одрживог развоја града/ еколошки, економски, социјални, функционални, - Урбана обнова у функцији одрживог развоја, - Методологија планирања –регионални ниво, - Методологија планирања –урбани ниво, - Интегрално планирање у функцији одрживог развоја, - Концепт заштите од климатских промјена у планирању простора, - Концепт заштите од поплава у планирању простора кроз све просторне нивое, - Енергетска ефикасност у планирању простора и грађењу.
Методе извођења наставе
Мултимедијална и ex-cathedra предавања, интерактивни рад са студентима, критички прикази и анализе студије случаја, самостално теоријско истраживање у форми есеја, презентација и одбрана студентског истраживања.
Литература
  1. Alenka Fikfak, Saja Kosanović, Miha Konjar and Enrico Anguillari (eds.), 2018. Sustainability and recilience socio-spatial perspective, KLABS Book 1, TU Delft Open, Delft
  2. Nevena Novakovic, Janez Grom i Alenka Fikfak (eds.), 2018. Realms of urban design. Mapping sustainability, KLABS Book 2, TU Delft Open, Delft
  3. Enrico Anguillari and Branka Dimitrijevic (eds.), 2018. Integrated urban planning, direction, recourses and territories, KLABS Book 3, TU Delft Open, Delft
  4. Saja Kosanović, Tillman Klein, Thaleia Konstantinou, Ana Radivojevic I Linda Hildebrand (eds.), 2018. Sustainable and recilient building design –approaches, methods and tools, KLABS Book 5, TU Delft Open, Delft
  5. Saja Kosanovic, Nevena Novakonic, Alenka Fikfak (eds.), 2018. Pregledi održivosti I otpornosti građene sredine, KLABS Book 6, TU Delft Open, Delft
Облици провере знања и оцењивање
колоквијуми, испит, практичне вјежбе, семинарски рад
Посебна назнака
-