Навигација

МГДКН3 - Катастар непокретности 3

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивКатастар непокретности 3
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МГДКН3обавезан13П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.- -
Циљеви изучавања предмета
Унапређење теоријских и практичних знања стечених на претходном Првом циклусу из области катастра непокретности и водова.
Исходи учења (стечена знања)
Коришћење стечених унапређених теоријских и практичних знања из области катастра непокретности и водова.
Садржај предмета
Национални прописи о државном премјеру и катастру непокретности и водова. Планирање и програмирање радова премјера и оснивања и обнове катастра непокретности и водова. Средњорочни програм и годишњи планови. Државни модел података катастра непокретности и државни модел података катастра водова. Модел података управљања непокретностима - ИСО19152. Стандарди услуга за катастарске агенције и остале актере. Организација катастарске службе. Корисници катастарских података. Цијене катастарских услуга и издавање података. Државни информациони систем катастра непокретности и водова. Информациони систем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Управљање непокретностима. Управа на непокретностима и принципи управљања. Системи управе на непокретностима. Изградња капацитета за управљање непокретностима. Развојни трендови и главни принципи управе на непокретностима. Политика управе на непокретностима. Евалуација система управе на непокретностима. ИСО стандарди у области катастра. Вишедимензионални катастар. Примјер израде 3Д катастра. Вишедимензионални катастар. Адресни регистар и регистар просторних јединица. Међународне катастарске организације. Земљишна књига и катастар земљишта.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања на којима се студенти упознају са теоријским основама а на вјежбама се израђује елаборат.
Литература
  1. Мацановић, Д.: Катастар непокретности – оптимални модел регистра непокретности, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019.
  2. Миладиновић, М.: Катастар непокретности, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2013.
  3. Мацановић, Д.: Катастар непокретности и потребе за комасацијом, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2019.
  4. Мацановић, Д. и Ђурић, М.: Од настанка катастра у Босни и Херцеговини до катастра непокретности као регистра непокретности и стварних права на њима, VI Хрватски конгрес о катастру, Загреб, 2018.
  5. Мацановић, Д.: Елементи оцјене стања катастарског система у Републици Српској, међународна научно-стручна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања Лука, 2016.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања: оцјењује се активност на предавањима и вјежбама (5 бодова), израђени елаборат (самосталност у изради, форма и садржина (15 бодова)), брани елабората по фазама израде (укупно 30 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова).
Посебна назнака
--