Навигација

Б04721б - Стручна пракса

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПрехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTS
НазивСтручна пракса
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б04721бобавезан70П + 0В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  //
  Циљеви изучавања предмета
  Студентска стручнa пракса има за циљ да студенту омогући да се у оквиру изабране области рада, упозна са реалним пословним окружењем у производним системима и институцијама које се баве пословањем у областима за које се студент образује, као и са могућностима за практичну примјену основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и вјештина стечених у току студија.
  Исходи учења (стечена знања)
  У оквиру стручне праксе студент је оспособљен за примјену претходно стечених теоријских и практичних знања и вјештина код рјешавања конкретних проблема у оквиру изабране области рада. Студент је упознат са функционисањем и организацијом рада изабраног предузећа или институције у којој је остварио праксу.
  Садржај предмета
  Упознавање са пословним окружењем привредног друштва у којем се обавља стручна пракса, са пословима које обавља дипломирани инжењер прехрамбене технологије одговарајућег смјера у датом пословном систему. Студент је дужан да води дневник рада у којем ће навести податке и сазнања до којих је дошао, као и активности које је реализовао у току обављања стручне праксе.
  Методе извођења наставе
  Укључивање у процес рада предузећа или институције, под менторством предметног наставника и представника предузећа, у којем је студент обавио стручну праксу.
  Литература
  1. Стручна и научна литература из области студијског програма.
  Облици провере знања и оцењивање
  Оцјена рада у току обављања стручне праксе и Дневника рада